Õpilasesinduse põhimäärus
Orissaare Gümnaasiumi Õpilasesinduse põhimäärus

ÜLDSÄTTED

1.1. Orissaare Gümnaasiumi Õpilasesindus (edaspidises tekstis ÕE) on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu valitakse 7.-12. klassi õpilaste seast minimaalselt 7 liiget.

1.2. ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest (lepingutest) kooli juhtkonna ja ÕE vahel, kooli ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.3. ÕE –el on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus kasutada kooli rekvisiite, kasutada kooli arveldusarvele kantud ÕE sihtotstarbeks eraldatud rahalisi vahendeid.

1.4. ÕE ei ole juriidiline isik.

2. EESMÄRGID

2.1.ÕE tegevuse eesmärgid on:

2.1.1. esindada kooli ja kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;

2.1.2. kaasa aidata hariduse kvaliteedi, õpikeskkonna parandamise ja õpimotivatsiooni tõstmisele;

2.1.3. säilitada ja arendada kooli traditsioone õpilaskonna kaudu;

2.1.4. ühendada kooli õpilasi ühisürituste kaudu, aidata kaasa õpilaste omavahelisele koostööle;

2.1.5. vahendada õpilaste probleeme kooli juhtkonna, hoolekogu ja õpilaskonna vahel.

3. ÕPILAESINDUSE ÕIGUSED

3.1. Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE õigus:

3.1.1 osaleda kooli õppe-ja kasvatustöö tegevuse organiseerimisel;

3.1.2 osaleda kooli õppenõukogu ja hoolekogu töös;

3.1.3 kokkuleppel kooli juhtkonnaga saada koolilt ainelist abi oma eesmärkide saavutamiseks;

3.1.4 kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;

3.1.5 läbi viia küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid asjaomastele isikutele;

3.1.6 algatada kooli juhtkonna nõusolekul korjandusi oma tegevuse arendamiseks;

3.1.7 algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul;

3.1.8 luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;

3.1.9 esindada kooli õpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides.

4. ÕPILASESINDUSE KOHUSTUSED

4.1. ÕE järgib kooli põhimäärust ja sisekorraeeskirju, peab kinni kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest;

4.2. ÕE ei sekku vahetult õppeprotsessi;

4.3. ÕE järgib koolis väljakujunenud traditsioone ja tavasid;

4.4. ÕE liige peab täitma endale võetud ÕE-ga seotud kohustusi;

4.5. ÕE liige peab osalema ÕE koosolekutel.

5. ÕPILASESINDUSE LIIKMED JA PRESIDENT

5.1. ÕE liikmeks võivad kandideerida 7.-12. klasside õpilased;

5.1.1 ÕE koosseis valitakse vastavalt valimiskorrale (vt põhimäärus Lisa1)

5.1 2 Igal õpilasesinduse liikmel on hääletamiseks üks hääl

5.1.3 ÕE liige arvatakse välja:

kui liikme tegevus kahjustab ÕE mainet või tema tegevus on kooli õpilasreeglitega vastuolus; kui õpilane puudub kolm korda põhjuseta ÕE koosolekult.

5.2.President

5.2.1 juhib ja korraldab ÕE tööd, juhib koosolekuid

5.2.2 esindab ÕE-d

5.2.3 vastutab koosolekute kokkukutsumise ja päevakorra eest

5.2.4 teeb koosolekute otsused teatavaks klassivanemate koosolekul

5.2.5 valitakse salajasel hääletusel

5.2.6 presidendil on allkirjaõigus

5.2.7 asepresident asendab avajadusel presidenti

5.3.presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võivad teha õpilasesinduse liikmed kui:

5.3.1 president ei ole võimeline õpilasesinduse tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervislike probleemide, õppeedukuse vms tõttu

5.3.2 presidendi tegevus ei vasta õpilasesinduse või kooli põhikirjale või president rikub või ei arvesta õpilasesinduse volitusi

5.3.3 presidendi tegevus kahjustab kooli mainet

6. SISEKORRALDUS JA JUHTIMINE

6.1.1. ÕE on kooli õpilasomavalitsuse kõrgeim juhtorgan, kuhu kuuluvad 7.-12. klasside õpilased.

6.1.2. ÕE tegevus toimub väljaspool õppetööd ja -aega, v.a. erandjuhtudel kooskõlastatud kooli juhtkonna ja õpetajatega.

6.1.3. Õpilasesindus saab kokku vähemalt neli korda kuus.

6.1.4. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib 2/3 õpilaskogu liikmetest või kooli juhtkond.

6.1.5. Koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on 2/3 õpilasesinude liikmetest.

6.2. Õpilasesinduse pädevuses on:

6.2.1. presidendi ja asepresidendi valimine;

6.2.2. presidendi aruannete kuulamine ja kinnitamine

6.2.3. ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule;

6.2.4. põhimääruste muutmine;

6.2.5. teiste õpilasomavalitsuste, linna- või üleriigiliste omavalitsusstruktuuride ühinemise otsustamine;

6.2.6. ÕE otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel. Salajase hääletamise teel tehakse kõik isikvalimised või kui seda nõuavad 2/3 kohal olevatest liikmetest;

6.2.7. ÕE koosolek protokollitakse, otsused fikseeritakse prtokollis. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja (president) ja protokollija ;

6.2.8. ÕE koosoleku protokollid säilitatakse. Vajadusel saab lisateavet presidendilt, liikmetelt või huvijuhilt.

7. PÕHIMÄÄRUSE VASTUVÕTMINE, JÕUSTUMINE JA MUUTMINE

7.1. Põhimäärus võetakse vastu ÕE koosolekul, kui selle poolt on hääletanud ¾ õpilasesinduse koosseisust;

7.2. põhimäärus jõustub pärast seda, kui kooli hoolekogu on selle heaks kiitnud ning kooli direktor selle kinnitanud;

7.3. põhimäärust võib muuta ÕE koosoleku vastava otsuse alusel, kui selle poolt on hääletanud ¾ ÕE koosseisust. Muudatused jõustuvad pärast seda

kui hoolekogu on need heaks kiitnud ja kooli direktor need kinnitanud.

8. ÕE TEGEVUSE LÕPETAMINE

8.1. ÕE tegevuse lõpetamise otsus tehakse samas korras kui asutamisotsus

8.2. ÕE tegevus lõpetatakse, kui see läheb vastuollu käesoleva põhimääruse, kooli põhimääruse, Eesti Vabariigi põhiseaduse või teiste Eesti Vabariigi õigusaktidega.

8.3 Põhjendatud ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks koos vastava põhjendusega teeb president või kooli juhtkond

LISA 1

ORISSAARE GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUSE VALIMISE KORD

1. Orissaare Gümnaasiumi õpilasesindus valitakse kooli 7.-12. klasside õpilaste hulgast.

2. Õpilasesinduse kandidaat täidab ankeedi, mille alusel kutsutakse vestlusele.

3. Kandidaat peab olema aktiivne, hea õppeedukusega ning suhtlemisaldis.

4. Eelnevaid kriteeriume arvestades valivad õpilasesinduse tegevliikmed hääletamise teel õpilasesindusse uued liikmed.

5. Õpilasesindusse valitud liikmete nimed avalikustatakse infostendil ja kooli kodulehel.