ORISSAARE GÜMNAASIUMI SIHTASUTUSE PÕHIKIRI
 
1. Üldsätted.
1.1        Sihtasutuse nimi on Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutus, lühendiga OGSA (edaspidi Sihtasutus).
1.2        Sihtasutuse asukohaks on Orissaare, Saaremaa, Eesti Vabariik.
1.3.       Sihtasutus tegutseb avalikes huvides, on olemuselt heategevuslik, suunatud Orissaare ja selle ümbruse noorte kasvu- ja haridustingimuste parendamisele ning kohaliku elu edendamisele.  
1.4.       Sihtasutus on asutatud määramata tähtajaks.
1.5.       Sihtasutus võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.
1.6.       Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik. Tal on oma pangaarve(d), oma nimega pitsat ja sümboolika. Oma tegevuses juhindub Sihtasutus Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.7.       Sihtasutus majandusaasta algab esimesel jaanuaril ja lõpeb kolmekümne esimesel detsembril.
2. Sihtasutuse eesmärgid:
2.1.      Sihtasutuse eesmärkideks on Orissaare Gümnaasiumi tegevuse toetamine ja tema materiaal-tehnilise baasi tugevdamine, samuti Orissaare valla hariduse-, spordi- ja kultuurielu edendamine ja selleks otstarbeks vahendite hankimine ning kasutamine.
2.2.      Oma eesmärkidest lähtudes ning nende saavutamiseks Sihtasutus:
2.2.1.   taotleb raha ja muid vahendeid rahvusvahelistelt, Eesti Vabariigi ning teiste riikide organisatsioonidelt, muudelt isikutelt ja ühendustelt ning asutustelt;
2.2.2.   taotleb Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktiirfondide kasutuselevõtuks rakendusasutustelt ja – üksustelt Sihtasutusele vahendite eraldamist;
2.2.3.   teeb koostööd Sihtasutusega sarnaseid eesmärke omavate rahvusvaheliste, Eesti Vabariigi ning teiste organisatsioonide, muude isikute ja ühenduste ning asutustega;
2.2.4.   teeb tihedat koostööd Orissaare Gümnaasiumi vilistlaskoguga ja vilistlastega Sihtasutusele raha ja muude vahendite taotlemisel sihtasutuse eesmärkide saavutamiseks;
2.2.5.   korraldab tulundusüritusi ning sooritab muid kasumi saamisele suunatud toiminuid niivõrd, kui see on vajalik Sihtasutuse eesmärkide saavutamiseks;
2.2.6.   töötab välja Sihtasutusele eraldatud vahendite kasutamise põhimõtted, korraldab nende vahendite kasutamist ning sooritab nende vahenditega tehinguid ja muid toiminguid;
2.2.7.   tegeleb kirjastamise ja reklaamiga oma tegevuse tutvustamiseks ja propageerimiseks;
2.2.8.   rendib või üürib välja temale kuuluvat või temale hallata antud vara;
2.2.8.   sooritab muid oma eesmärkide saavutamiseks vajalikke toiminguid.
2.3.      Sihtasutuse eesmärk ei ole asutajatele kasumi teenimine ega selle jagamine.
2         Sihtasutuse vara üleandmise kord
2.1        Asutajad ja Sihtasutuse asutamise toetajad annavad Sihtasutusele üle raha või muu vara vastavalt asutamisotsusele.
2.2        Juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt Sihtasutusele annetatav raha kantakse sihtasutuse pangaarvele või antakse Sihtasutusele üle sularahas.  Annetuste üleandmise päevaks loetakse ülekande korral pangaarvele laekumise päeva või sihtasutusele raha ülekandmise päeva. Raha üleandmist sihtasutusele tõendab juhatuse poolt volitatud isik.
2.3.       Juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt Sihtasutusele annetatav muu vara antakse üle Sihtasutuse juhatusele vastava akti alusel vastavalt kehtivatele EV seadustele.
3          Sihtasutuse vara ja majandamine
3.1        Sihtasutuse vara moodustub:
3.1.1 Sihtasutusele annetatud rahast ja muust varast;
3.1.2 Sihtasutuse kapitalilt laekuvatelt intressidest;
3.1.3 Sihtasutusele kuuluvalt varalt või selle kasutamisest saadavast tulust;
3.1.4 Sihtasutusele kolmandate isikute poolt pärandatud varast;
3.1.5 Sihtasutuse põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;
3.1.6 Eesti Vabariigi ja rahvusvaheliste fondide eraldistest.
3.2        Sihtasutuse vara kasutatakse Orissaare Gümnaasiumi ja kohaliku elu edendamise huvides vastavalt Sihtasutuse nõukogu poolt kinnitatud eelarvele ja otsustele.
3.4        Sihtasutuse vara käsutab juhatus. Tehingud, mis väljuvad igapäevase tegevuse,
s.h. nõukogu poolt kinnitatud eelarve ja tegevuskava raamest, võib juhatus teha vaid
nõukogu kirjalikul nõusolekul.
3.5        Sihtasutuse poolt välja antud rahalised ja mitterahalised toetused avalikustatakse Orissaare Gümnaasiumi või Sihtasutuse kodulehel.
3.6        Sihtasutusel on asutajaliikmed, toetajad, liikmed, auliikmed ja kuldliikmed; Sihtasutuse nõukogu töötab välja liikmestatuudi, mis on põhikirja lahutamatu osa.
3.7        Majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
4          Sihtasutuse juhatus
4.1        Sihtasutust juhib ja esindab 1- liikmeline juhatus, kes oma tegevuses järgib nõukogu seaduslikke korraldusi.
4.2        Juhatuse liikmed määratakse Sihtasutuse nõukogu poolt lihthäälteenamusega. Juhatuse liikme volitused kehtivad neli aastat.
4.3        Juhatuse liikmete koosseisus teeb muudatusi nõukogu. Juhatuse liiget võib tagasi kutsuda tema enda avalduse põhjal (vähemalt ühekuulise etteteatamisega) või nõukogu initsiatiivil mistahes muul mõjuval põhjusel.
4.4        Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannetele ja Sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suuruse määrab nõukogu.
4.5        Juhatuse liige võib oma õigusi ja kohustusi kolmandale isikule üle anda üksnes nõukogu kirjalikul nõusolekul.
4.6        Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord kolme kuu jooksul ülevaate Sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti teatama kohe Sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.
4.7        Nõukogu määrab Sihtasutuse juhataja.
4.8        Sihtasutuse juhatajal on õigus esindada Sihtasutust kõigis õigustoimingutes, mis on vastavuses käesoleva põhikirjaga.
5          Nõukogu
5.0        Esimese Sihtasutuse Nõukogu liikmed  määrab Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutuse asutamise koosolek; edaspidi määravad Sihtasutuse Nõukogu liikmed järgnevalt:
Orissaare Gümnaasiumi Vilistlaskogu – 3
Orissaare Gümnaasiumi Hoolekogu – 1
Ametikoha järgselt kuuluvad Sihtasutuse Nõukogusse:
Orissaare Vilistlaskogu esimees,
Orissaare Gümnaasiumi Direktor,
Orissaare Vallavanem.
5.1        Sihtasutuse Nõukogu liikme või liikmed kutsub mõjuvate põhjuste olemasolul tagasi Orissaare Gümnaasiumi Hoolekogu, kui selleks avaldab soovi 2/3 Hoolekogu liikmetest. 
5.1        Nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust ja teostab tegevuse üle järelvalvet ning korraldab Sihtasutuse juhtimist.
5.2        Nõukogu kehtestab 3 kuu jooksul volituste algusest tegevuskava järgneva kolme aasta kohta, millest juhinduvad Sihtasutuse juhatus ja nõukogu oma tegevuses. Tegevuskava avaldatakse Orissaare Gümnaasiumi või Sihtasutuse kodulehel.
5.3.       Nõukogu on 7 - liikmeline. Liikmete volitused kestavad 5 aastat.
Nõukogusse kuuluvad:
5.3.1 Orissaare Gümnaasiumi Vilistlaskogu esimees
5.3.2 OG  Vilistlaskogu poolt määratud  vähemalt 3 isikut.
5.3.3 Orissaare Gümnaasiumi direktor ametikoha järgselt.
5.3.4 Orissaare Gümnaasiumi Hoolekogu esindaja.
5.3.5 Orissaare vallavanem ametikoha järgselt.
5.4        Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe. Nõukogu esimeheks ei saa olla Orissaare Gümnaasiumi töötaja ega kohalik vallavanem.
5.5        Nõukogu  liikmetele ei maksta tasu esimesel kolmel aastal. Majandustegevuse hea seisu korral otsustab liikmete tasu maksmise Orissaare Gümnaasiumi Vilistlaskogu eestseisuse koosolek.
5.6        Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kolm korda aastas või kui seda nõuab juhataja, juhatus, audiitor või vähemalt üks nõukogu liige. Juhatus on kohustatud nõudma nõukogu koosoleku kokkukutsumist, kui nõukogu liikmete arv on vähenenud alla põhikirjas sätestatud miinimumarvu. Koosoleku kutsub kokku esimees või teda asendav nõukogu liige.
5.7        Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Juhatuse määramiseks, Sihtasutuse ühinemiseks või jagunemiseks peab koosolekul esindatud olema vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole nõukogu liikmetest. Sihtasutuse eelarve kinnitamiseks on vaja 2/3 nõukogu liikmete poolthääli.
5.9        Igal nõukogu liikmel on koosolekul üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Nõukogu liige ei võta hääletamisest osa, kui otsustatakse tema ja Sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja Sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui nõukogu liikme sellest tehingust tulenevad huvid on vastuolus Sihtasutuse huvidega.
5.10      Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige ja protokollija. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga. Nõukogu otsused avaldatakse Orissaare Gümnaasiumi või Sihtasutuse kodulehel.
5.11      Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse osas on hääletatnud kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul kõik nõukogu liikmed.
5.12      Nõukogu võib muuta Sihtasutuse põhikirja nõukogu liikmete konsensuse alusel.
6          Audiitor
6.1        Sihtasutuse audiitori nimetab ja kutsub tagasi nõukogu.
6.2        Audiitor nimetatakse ühekordseks audiitorkontrolli tegemiseks.
7          Aruandlus ja raamatupidamine
7.1        Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande, esitab need audiitorile kontrollimiseks ja seejärel nõukogule kinnitamiseks hiljemalt nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik nõukogu liikmed.
7.2        Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande registrile kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
8          Sihtasutuse ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
8.1        Sihtasutuse ühinemine ja jagunemine toimub vastavalt seadusele.
8.2        Sihtasutuse lõpetamine ja likvideerimismenetlus toimub seadusega ettenähtud korras. Likvideerijateks on Sihtasutuse nõukogu ja juhatus.
8.3        Sihtasutuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohaliku omavalitsuse üksusele.
Põhikiri on kinnitatud Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutuse asutajate  19.augusti 2006 a. otsusega.