EuLiitEuSotsfondEestiTulevikuHeaks
Orissaare Gümnaasiumi koolimeeskonna ühtsete arusaamade kujundamine kaasaegsest õpikäsitusest.

Projekti tegevused viiakse ellu meetme „Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ taotlusvoorust „Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus” Euroopa Sotsiaalfondi ja riigi kaasfinantseeringul kogusummas 4500 eurot

Projekti eesmärk:

Kujundava hindamise kasutamine õppija tervikliku arengu toetamiseks, koolimeeskonna areng läbi ühise õppimise.

Alameesmärgid:

1. õpetajad tunnevad õppimise kaasaegseid seisukohti ja erinevaid kaasaegseid õpikäsitusi;

2. projektist osavõtjad oskavad leida praktilisi väljundeid nende juurutamiseks kooli õppekavasse;

3. koolimeeskond mõistab kujundava hindamise kui õppimist toetava hindamise olulisust motivatsiooni mõjutajana;

4. koolimeeskond kasutab IKT vahendeid õppimise kaasajastamisel ja tagasisidestamisel;

5. koolimeeskonnal on kujunenud ühtsed arusaamad uuenenud õpikäsitusest ja rakendab kaasava hariduse põhimõtteid igapäevaelus;

6. ühiselt õppimine ja arenemine on osa Orissaare Gümnaasiumi organisatsioonikultuurist.

Projekti kestel

-kooli pedagoogilisele kollektiivile viiakse läbi koolitusprogramm õppimist toetava hindamise teemadel

-arendatakse ja testitakse uut hindamissüsteemi.

-töötatakse välja ja juurutatakse õpimotivatsiooni ja õppimist toetava hindamissüsteemi terviklahendus, sh kujundava hindamise tunnistus.

- külastatakse kogemuste saamiseks ja vahetamiseks Peetri kooli Harjumaal

Muutused õppeprotsessis jõuavad kõigi osalejateni. Õppimine seostub analüüsi- ja mõtestamisoskusega. Õpilase individuaalne eripära on kujundava hindamise kaudu väärtustatud, õpilane omandab eluks vajalikud oskused.

Õpetajad kasutavad kursusel omandatut õpetamise kavandamisel.

Kõige olulisem on see, kuidas õppijad õpivad ja õpetajad õpetavad, st arendatakse kooli meeskonnatööd, koostööd õppijate, õpetajate ja lapsevanemate vahel.