Sa oled siin: Avaleht Korrad, eeskirjad Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord
Õpilaskodu kord

Kinnitatud Orissaare Gümnaasiumi direktori käskkirjaga

ORISSAARE GÜMNAAIUMI ÕPILASKODU
TEGUTSEMISE TINGIMUSED JA KORD

1. Orissaare Gümnaasiumi õpilaskodu on Orissaare Gümnaasiumi struktuuriüksus.
2. Orissaare Gümnaasiumi õpilaskodu asub Orissaare alevikus, Orissaare Gümnaasiumi territooriumil eraldi majas aadressiga Orissaare vald, Orissaare alevik, Sadama 5.
3. Orissaare Gümnaasiumi õpilaskodu on moodustatud Orissaare Gümnaasiumi õpilaste majutamiseks – soodsa ja nõuetekohase õppe- ning elu- ning kasvatustingimuste kindlustamiseks.
4. Orissaare Gümnaasiumi õpilaskodu varade efektiivsemaks ja säästlikumaks kasutamiseks töötab õpilaskodu aastaringselt, pakkudes vabade kohtade olemasolu korral majutusteenust hostelina.
5. Õpilaskodu tegevust juhib õpilaskodu vanemkasvataja, kelle määrab Orissaare Gümnaasiumi direktor.
6. Õpilaskodu personali koosseisu määrab direktor, lähtudes kohustusest luua õpilasele tema individuaalsetele vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused.
7. Suvisel perioodil (01.06. – 31.08.) töötava personali töögraafiku määrab direktor hiljemalt 15.05.
8. Õpilaskodu personali ülesanded ja kohustused, õigused, vastutus määratakse kooli põhimääruse, töökorralduse eeskirjade, töölepingu ja ametijuhendiga.
9. Õpilase elukorraldus õpilaskodus määratakse kooli hoolekogus heakskiidetud ja direktori kehtestatud õpilaskodu kodukorra ja päevakavaga
10. Õpilaskodu kodukorra ja päevakava koostamisel arvestatakse kooli õppe- ja kasvatustöö korraldust ning tunnivälist tegevust.
11. Õpilaskodusse võetakse lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel
12. Õpilaskodu kodukorda tutvustatakse õpilastele õpilaskodusse vastuvõtmisel.
13. Õpilaskodu reeglite mittetäitmise korral karistatakse
suuline märkus
õpilaskodu vanemkasvataja noomitus
direktori noomitus koos ajutise õpilaskodust kõrvaldamisega
õpilaskodust väljaheitmine
14. Õpilaskodu nimekirjast arvatakse välja õpilane, kes
on varastanud kaasõpilaste, õpilaskodu töötajate, kooli või ühiskondlikku vara
on tarvitanud õpilaskodus alkoholi või narkootikumi või tuleb õpilaskodusse alkoholi joobes või narkouimas
on suitsetanud õpilaskodu ruumides
on rikkunud oma pahatahtliku käitumisega kaasõpilaste rahu ja ei allu kasvataja või abikasvataja korraldustele
15. Õpilaskodus elavate õpilaste toitlustamine toimub kooli sööklas 3 korda päevas.
16. Õpilaskodu rahastamise allikateks on:
riiklikult toetatud õpilaskodu kohamaksud;
tulu majutusteenuste osutamisest;
tulu muudest teenustes (õppeklasside rent, konverentsiteenused jne).
14. Orissaare Gümnaasiumi õpilastele on õpilaskodu kasutamine tasuta.

ÕPILASKODU KODUKORD

1. Kõik õpilased on kohustatud täitma õpilaskodu päevakava ja järgima kodukorda.
2. Õpilased on kohustatud austama oma kaaslasi, käituma väärikalt ja lugupidavalt, tagama heaolu ja kodurahu, et kõigil oleks normaalsed õppimis- ja elamistingimused.
3. Toa korra ja inventari eest vastutavad selle toa elanikud.
4. Tubade suurpuhastust teostatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kuus.Voodipesu tuleb vahetada iga kahe nädala tagant, käterätikuid iga nädal.
5. Õpilased on kohustatud heaperemehelikult suhtuma õpilaskodu varasse. Hoidma korras ja puhtana isiklikuks kasutuseks antud varustuse kui ka ühises kasutuses oleva vara ning õpilaskodu ümbruse
6. Lahtise tule ja küttekehade kasutamine õpilaskodus on keelatud.
7. Ühekordseks lahkumiseks õpilaskodust teavitab õpilane isiklikult valves olevat kasvatajat või abikasvatajat.
8. Õpilaskodus mitteelavate õpilaste ja võõraste isikute viibimine majas on lubatud ajavahemikus kell 15.00 – 22.00 ainult kasvataja või abikasvataja loal. Külalise korrektse käitumise, õigeaegse lahkumise ja kaaslaste heaolu eest vastutab küllakutsuja.
9. Suitsetamine, e-sigarettide, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine on õpilaskodus ja selle territooriumil rangelt keelatud.
10. Õppeperioodi lõppedes annab õpilane korras ruumid ja varustuse üle õpilaskodu juhatajale.

ÕPILASKODU PÄEVAKAVA


07.30 äratus
7.30 - 08.30 korrastustööd
08.00 – 08.30 hommikusöök
08.30 - kooliminek
08.45 – 15.15 koolitunnid
15.15 – 17.15 vaba aeg
17.15 – 18.00 õhtusöök
18.00 – 19.30 õppeaeg
19.30 – 22.00 vaba aeg
22.00 – 23.30 ettevalmistus öörahuks
23.30 – 07.30 öörahu
Põhikooli õpilased peavad majas olema kell 22.00 ja gümnaasiumi õpilased kell 23.00. Öörahu algab kell 22.30 põhikooli õpilastele ja 23.30 gümnaasiumiastme õpilastele.

Õpilaskodu välisuks suletakse kell 23.00