Sa oled siin: Avaleht Korrad, eeskirjad OG kodukord
Kodukord

ORISSAARE  GÜMNAASIUMI  KODUKORD             TRÜKKIMISEKS PDF

Kehtestatud:     Dir.kk. nr. 17; 25.10.2010

Muudatused kehtestatud: Dir.kk. nr.89; 30.08.2011

Muudatused kehtestatud: Dir.kk.nr 44;29.10.2013

1. K O O L I P Ä E V A K O R R A L D U S.
1.1. Koolimaja uksed avatakse kell 7.30.
1.2. Õppetöö koolis algab kell 8.45. Selleks antakse kaks helisignaali või koolikella vastavalt kl. 8.40 ja 8.45.
1.3. Tunni lõppu kuulutatakse helisignaali või kellahelinaga, tunni lõpetab aineõpetaja.
1.4. Tunni pikkus on 45 minutit. Erandolukorras võib selle pikkust lühendadadirektori korraldusel.
Tunnid toimuvad järgmise ajaplaani kohaselt:
1. tund 8.45 - 9.30
2. tund 9.40 -10.25
3. tund 10.35 -11.20
söögivahetund I - VII klassi õpilastele 11.20 – 11.40 (20 min.)
4. tund 11.40 - 12.25
söögivahetund VIII - XII klassi õpilastele 12.25 – 12.45 (20min.)
5. tund 12.45 - 13.30
6. tund 13.40 - 14.25
7. tund 14.30 - 15.15
8. tund 15.20 – 16.05

1.5. Pikapäevarühma ja huviringide töö toimub pärast õppetöö lõppemist kinnitatud plaani kohaselt.
1.6. Klassivälised üritused toimuvad pärast õppetöö lõppemist ning algavad hiljemalt 30 min. pärast väljakuulutatud aega ning lõppevad põhikooliõpilastele hiljemalt kl. 21.00 ja gümnaasiumiõpilastele hiljemalt 22.30 või hilisemal ajal, kui selleks on direktori luba.

2. P Õ H I N Õ U D E D Õ P I L A S T E L E
2.1. Õpilane käib koolis, osaleb õppetöös, võtab kaasa kõik õppetööks vajaliku, õpib võimetekohaselt ja käitub viisakalt (vt. p.2.19).
2.2. Õpilane on koolis korrektse välimusega ning kannab kooli logoga kudumit (vest vms.).
2.3. Õpilane jõuab tundi õigeaegselt.
2.4. Vanem teavitab õpilase õppest puudumise ja põhjuse hiljemalt esimesel puudumise päeval kooli sekretärile või klassijuhatajale.
2.5. Kui vanem ei ole koolikohustusliku õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.
2.6. Andmed koolikohustusliku õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.
2.7. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Mõjuvad põhjused on
2.7.1. järgmised: õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
2.7.2. läbimatu koolitee, sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused;
2.7.3. olulised perekondlikud põhjused;
2.7.4. kooli esindamine võistlustel, konkurssidel, ülevaatustel, projektitöödes;
2.7.5. kooli, valla, riigi esindamine erinevate kollektiivide koosseisus eelneva taotluse alusel.
2.8. Kool teeb kokkuvõtte puudumisest 1-2 korda õppeveerandi jooksul ja teavitab tulemustest vanemaid.
2.9. Koolis on kasutusel vahetusjalatseid, mis ei määri põrandaid.
2.10. Tundide ajal on õpilastel mobiiltelefonide ja audio-videoseadmete kasutamine keelatud ilma õpetajapoolse korralduseta, juhul kui seadmeid on vaja kasutada tunni eesmärkide saavutamiseks. Koolimajas tuleb mobiiltelefonid välja lülitada või seada hääletule režiimile.
2.11. Klassi korrapidajad täidavad päeva jooksul kabinetijuhataja korraldusi ning hoiavad korras oma klassi garderoobi.
2.12. Autobussi kasutaja käitub bussis õpilaslikult.
2.13. Kooli või kaasõpilaste vara rikkumisest või varastamisest tuleneva materiaalse kahju hüvitab süüdlane või tema vanemad.
2.14. Õpilane tagastab õppeaasta lõpus raamatukokku talle väljastatud õpikud ja muud tagastamisele kuuluvad trükised ning audio- ja videomaterjalid korrektsetena.
2.15. Õpilastel on keelatud alkoholi, narkootiliste- ja psühhotroopsete ainete tarvitamine ja e- sigarettide ning muude tubakatoodete tarvitamine.
2.16. Tunni alustamisel tõusevad õpilased püsti, samuti tervitatakse klassi sisenevaid täiskasvanuid püstitõusmisega.
2.17. Riigilipu või koolilipu heiskamisel, üritusele toomisel ja äraviimisel seisavad õpilased Samuti toimitakse hümni mängimisel.
2.18. Õpilane kannab koolis pidulikku riietust allloetletud üritustel ja pidupäevadel: vabariigi aastapäev ja sellele pühendatud üritused, 1.september, kooli sünnipäevale pühendatud üritused, jõulupidu, emakeelepäev.
2.19. Õpilased järgivad kõikjal üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning avaliku korra eeskirju.

3. ÕPILASTE JA KOOLITÖÖTAJATE VAIMSET VÕI FÜÜSILIST TURVALISUST OHUSTAVATE OLUKORDADE ENNETAMISE, NEILE REAGEERIMISE, JUHTUMITEST TEAVITAMISE, NENDE JUHTUMITE LAHENDAMISE KORD NING ABINÕUD ÕPILASTE JA KOOLITÖÖTAJATE VAIMSE JA FÜÜSILISE VÄGIVALLA ENNETAMISEKS
3.1. Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise aluseks on kooli kodukorra täitmine.
3.2. Koolitöötajad on kohustatud reageerima õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ilmnemisel vastavalt oma ametijuhendile ja kooli kodukorrale.
3.3. Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavast olukorrast teavitamine:
3.4. õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest või juhtumitest peab õpilane teavitama koolitöötajat. Koolitöötajal on kohustus anda teave edasi kooli juhtkonnale;
3.5. tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul tuleb viivitamatult juhtunust teatada koolitöötajale ning vajadusel helistada hädaabi numbril 112;
3.6. tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul tuleb täita elementaarseid ohutusereegleid. Kui osutub vajalikuks, tuleb väljuda organiseeritult koos koolitöötajaga koolimajast lähima väljapääsu kaudu vastavalt evakueerimise korrale.
3.7. Igas olukorras tuleb säilitada rahu ja vältida paanika tekkimist.
3.8. Koolis töötavad tugispetsialistid, kelle poole õpilane saab probleemide korral pöörduda.
3.9. Kui õpilane ei täida kooli kodukorda, on koolitöötajal õigus nõuda temalt selgitust ja/või selgituskirja kirjutamist. Selgitusest ja/või selgituskirja kirjutamisest keeldumise, samuti selgituses valeandmete esitamise eest võib kool õpilase suhtes rakendada seadusega ettenähtud tugi- või mõjutusmeetmeid.
3.10. Kool teavitab kooli kodukorda rikkunud õpilase vanemaid või hooldajat ning ühiselt otsitakse probleemile lahendus.
3.11. Kui kooli juhtkond leiab, et õpilast ei saa mõjutada seadusega ette nähtud tugi- või mõjutusmeetmete rakendamisega ja koostöö vanematega või hooldajaga ei ole andnud oodatud tulemusi, teavitab kool kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat, et kohaldada õpilasele alaealise mõjutusvahendite seaduses ette nähtud meetmeid.
3.12. Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi-, narkojoobes või suitsetavad isikud või kodanikud, kes võivad ohustada õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust, tuleb kohe pöörduda politsei poole seaduses ettenähtud meetmete rakendamiseks.
3.13. Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse huvides võimaldab kool politseil läbi viia operatsioone narkootiliste ainetega seotud õigusrikkumiste ennetamiseks ja avastamiseks.

4. ÕPILASTE HINDAMINE
4.1. Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut. anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta, innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima, suunata õpetaja tegevust õpilase õpetamisel ja individuaalse arengu toetamisel ning anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks.
4.2. Hindamise alused ja hindamisest teavitamise kord on sätestatud riiklikes õppekavades ning täpsustatud kord kooli õppekavas. ("Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Orissaare Gümnaasiumis"- www.oris.edu.ee)
4.3. Hindamisest teavitatakse õpilasi ja vanemaid e-kooli ja/või õpilaspäeviku ning hinnetelehtede vahendusel.
5. ÕPILASTE KARISTAMINE MÕJUTUSVAHENDINA
5.1. Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid. Õpilaste karistamisel lähtutakse konkreetsetest eksimustest või varasemate meetmete mittetulemuslikkusest.
5.2. Õpilaste suhtes rakendatavad mõjutusmeetmed:
5.2.1. individuaalne suuline märkus õpilasele;
5.2.2. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, hoiulevõtmine. Hoiulevõetud esemed tagastatakse õpilasele või tema vanemale klassijuhataja/õppealajuhataja poolt üldjuhul päeva lõpus või kokkulepitud ajal;
5.2.3. kirjalik märkus õpilaspäevikus ja/või e-koolis;
5.2.4. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
5.2.5. õpilase käitumise arutamine vanemaga;
5.2.6. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
5.2.7. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest, võistlustest ja väljasõitudest;
5.2.8. käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;
5.2.9. direktori avalik kirjalik märkus, noomitus või vali noomitus;
5.2.10. pedagoogilise kollektiivi märkus;
5.2.11. Õppenõukogu otsusel ajutine õppetöös osalemise keeld, kuid mitte üle 10 päeva poolaastas. Õpilane peab saavutama perioodi lõpuks nõutavad õpitulemused. Õppetöö toimub individuaalse õppekava alusel ning selle täideviimise eest vastutab vanem.
5.2.12. käitumise arutamine pedagoogilises kollektiivis või hoolekogus;
5.2.13. gümnaasiumiõpilase koolist väljaarvamine.
6. Õ P I L A S E Õ I G U S E D
6.1. Gümnaasiumiõpilasel on õigus valida oma huvidele ja võimetele vastav õppesuund ja vastavaid õppeaineid koolis õpetatavate valikainete hulgast.
6.2. Õpilasel on õigus:
6.2.1. asutada koolis ühinguid, klubisid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega, moodustada õpilaste omavalitsust ning osaleda selles.
6.2.2. olla valitud õpilasesindusse.
6.2.3. pöörduda oma õiguste kaitseks lastekaitseametniku või - organisatsiooni poole.
6.2.4. Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral on õpilasel või vanemal õigus pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks
7. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE
7.1. Väljapaistvate tulemuste eest õppe- või huvitöös tunnustatakse õpilasi järgmiselt:
7.1.1. avalik suuline kiitus;
7.1.2. kiitus õpilaspäevikusse, tunnistusele või õpinguraamatusse ning e-kooli;
7.1.3. EDUmärk põhikooli õpilastele õppeveerandi lõpul;
7.1.4. direktori avalik kirjalik kiitus või tänu;
7.1.5. pedagoogilise kollektiivi kiitus;
7.1.6. kooli tänukiri;
7.1.7. autasustamine meene või rahalise preemiaga;
7.1.8. osalemine preemiareisil;
7.1.9. osalemine direktori vastuvõtul;
7.1.10. kandmine kooli autahvlile;
7.1.11. kooliastme parima õppuri nimetuse omistamine;
7.1.12. kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustamine;
7.1.13. kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamine
7.1.14. kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine;
7.1.15. kandmine kooli auraamatusse.