Sa oled siin: Avaleht Korrad, eeskirjad Sisehindamise läbiviimise kord
Sisehindamise läbiviimise kord

Orissaare Gümnaasiumi sisehindamise läbiviimise kord

Kinnitatud Orissaare Gümnaasiumi direktori 08. 02. 2006. a käskkirjaga 1.1-3/84

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Reguleerimisala

Käskkiri reguleerib õppe- ja kasvatustegevuse üle sisehindamise läbiviimise korda Orissaare Gümnaasiumis (edaspidi koolis) ning sätestab kooli õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamise hindamiskriteeriumid ja  mõõdikud.

1.2 Sisehindamise eesmärk

Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng, selgitades välja kooli tegevuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse kooli arengukava tegevuskava kolmeks aastaks. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse kooli sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

1.3 Sisehindamise teostajad

Kooli sisehindamist korraldab koolidirektor.

2.SISEHINDAMISE LÄBIVIIMINE JA HINDAMISKRITEERIUMID

2.1 Sisehindamise läbiviimise kava

Sisehindamise läbiviimise aja ja küsimuste ringi määrab koolidirektor käskkirjaga, milles ta kinnitab sisehindamise kava, sisehindamise aruande esitamise kuupäeva, määrab sisehindamist teostavad isikud ja nende vastutused, kaasates vajadusel eksperte.

2.2. Sisehindamise planeerimine ja kollektiivi teavitamine

Sisehindamise aeg planeeritakse õppeaasta alguses kooli üldtööplaanis. Kõiki kooli töötajaid teavitatakse koolidirektori rakenduskäskkirjade kaudu sellest, millal ja mida kooli töötajatelt oodatakse seoses kavandatava sisehindamisega. Sisehindamine viiakse koolis läbi vähemalt üks kord kolme aasta jooksul.

2.3 Sisehindamise läbiviimise lähtealused

Sisehindamisel lähtutakse käesoleva korra lisades esitatud kooli hindamiskriteeriumidest (lisa 1), mõõdikutest (lisa 2) ning juhendist sisehindamiseks vajalike andmete kogumiseks valdkonniti (lisa 3).

2.4 Kooli sisehindamise läbiviimiseks kasutatav metoodika

Kooli sisehindamise läbiviimiseks kasutatakse järgmisi metoodikaid:
1) SWOT analüüsi või muud metoodikat eraldi iga valdkonna tugevuste ja nõrkuste analüüsimisel eelnevalt kogutud andmete põhjal,
2) süsteemide toimivuse, tõhususe ja mõjususe analüüsimise metoodikaid.

2.5 Kooli sisehindamise läbiviimise eetika

Sisehindamise läbiviija ei arvusta kooli ega kolleege ja nende tegevust. Sisehindamise käigus teada saadud informatsioon on ainult asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud informatsioon.

2.6 Kooli sisehindamise läbiviimise lõpetamine

Sisehindamise läbiviimine lõpetatakse eelkokkuvõttega, tuues välja esialgsed sisehindamise tulemused, milles on eristatud kooli tugevused ning parendamist vajavad valdkonnad.

3.SISEHINDAMISE TULEMUSTE ESITAMINE

3.1 Sisehindamise tulemuste vormistamine

Sisehindamise tulemused vormistatakse sisehindamise analüütilise aruandena. Aruande maksimaalseks pikkuseks on 20 lehekülge A4 formaadis.

3.2 Sisehindamise aruande osad

Sisehindamise aruanne koosneb järgmistest osadest:
1) õppeasutuse sisehindamissüsteemi lühikirjeldus ja hinnangud mõju kohta õppeasutuse tööle;
2) õppeasutuse tugevuste kirjeldused;
3) õppeasutuse parendustegevuste kirjeldused.

3.3 Sisehindamise aruande kooskõlastamine

Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse kooli hoolekoguga ja kooli pidajaga ning tutvustatakse eelnevalt kooli õppenõukogus.

3.4 Sisehindamise aruande kinnitamine

Sisehindamise aruande kinnitab koolidirektor peale aruande tutvustamist kooli õppenõukogus ning peale kooskõlastuste saamist kooli hoolekogult ja kooli pidajalt direktori käskkirjaga.

3.5 Sisehindamise aruande esitamine nõunikule

Koolidirektori kinnitatud sisehindamise aruanne esitatakse REKK-ile vähemalt üks kord kolme aasta jooksul, kui nõunik ei ole määranud teistsugust tähtaega.

3.6 Sisehindamise aruande arhiveerimine

Sisehindamise aruanne arhiveeritakse vastavalt kooli asjaajamise korrale.

3.7 Sisehindamise küsimustes tagasisidearuande tutvustamine

Koolidirektor tutvustab nõuniku poolt esitatud tagasisidearuannet sisehindamise küsimustes õppeasutuse õppenõukogus, hoolekogus ja õppeasutuse pidajale.
Nõuniku poolt esitatud tagasisidearuande põhjal toimub vajadusel kooli sisehindamise läbiviimise korra korrigeerimine.

4.SISEHINDAMISE TULEMUSTE KASUTAMINE KOOLI ARENDUSTEGEVUSES

4.1 Kooli arengukava seos sisehindamise aruandes esitatud tulemustega

Kooli sisehindamise aruandes väljatoodud kooli tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadest lähtuvalt koostatakse kooli järjepideva arengu tagamiseks koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga kooli arengukava. Arengukavas määratakse kindlaks kooliarenduse põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise kord.

4.2 Kooli üldtööplaani ja töötajate tööplaanide seos arengukavaga

Kooli üldtööplaan on kooli lühiajaline plaan, milles määratakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava lähtudes kooli arengukavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Kooli üldtööplaan on kooli arengukava ühe aasta rakendusplaan, kus on arvestatud eelmise õppeaasta töö kokkuvõttest tulenevaid arengukava korrigeerimise vajadusi. Kooli üldtööplaanist tulenevalt koostavad allüksused ja kooli töötajad oma tööplaanid.

5.SEIRE JA ANDMETE KOGUMINE

5.1 Arengukava elluviimise seire

Arengukava elluviimise seiret teostab iga valdkonna juht. Arengukava seire tulemusena koostatakse alljärgnevad analüütilised töökokkuvõtted:

1) iga õppeaasta lõpus töötajate analüüsil põhinevad õppeaasta töökokkuvõtted,

2) iga õppeaasta lõpus tehtav õppeaasta töö kokkuvõte.

5.2 Arengukava korrigeerimine seire tulemuste põhjal

Kooli arengukava korrigeerimine kahe sisehindamise aruande koostamise vahelisel perioodil toimub seire tulemusena koostatud kokkuvõtete analüüsi tulemusena.

5.3 Andmete kogumine

Sisehindamise läbiviimiseks vajalike andmete kogumine toimub käesoleva korra lisades 2 ja 3 sätestatule. Andmete kogumisel kasutatakse erinevaid andmekogumise metoodikaid (küsitlused, seire, aruanded, vaatlused jne). 
Andmekogumise vastutused määratletakse töötajate ametijuhendites.

5.4 Esimese sisehindamise läbiviimine ja aruande koostamine

Esimese sisehindamise läbiviimine käesoleva sisehindamise läbiviimise korra alusel toimub 2009/2010 õppeaastal. Esimene taotlus sisehindamise nõustamiseks esitatakse koolidirektori poolt REKK-ile hiljemalt 1. märtsiks 2010.a.