Sa oled siin: Avaleht Karjääriinfo teadetetahvel
Karjääriõpe
Karjääriõppe tegevuskava 2007-
KARJÄÄRIÕPPE KORRALDUSE TEGEVUSKAVA

 

Orissaare Gümnaasiumi karjääriõppe korralduse tegevuskava koostamisel on lähtutud elukestva õppe põhimõtete vajalikkusest.

Karjääriõppe tegevuskava:

- määratleb Orissaare Gümnaasiumi õpilaste karjääriplaneerimist toetavate erinevate tegevuste eesmärgid ja prioriteedid,

- integreerib karjääriõppeprotsessi ja õppetöö välised tegevused, lõimides need teiste karjääriteenustega,

- parandab karjääriõppe kvaliteeti,

- suunab kooli käsutuses olevad ressursid sinna, kus need on karjääriõppe seisukohast lähtudes kõige vajalikumad.

Karjääriõppe missioon on toetada õpilasi igati eneseleidmisel ja karjääriotsuste langetamisel.

EESMÄRGID

Karjääriõppe eesmärgiks Orissaare Gümnaasiumis on:

- aidata õpilastel arendada teadlikkust iseendast,

- anda õpilastele teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest,

- kujundada õpilastes hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.

Õppe- ja kasvatustöö eesmärkide püstitamisel on aluseks võetud RÕK 2. peatükk lk. 382 - 383 "Elukestev õpe ja karjääri planeerimine", mille raames käsitletakse teemat integreeritult kõigis I - IV kooliastmes.

SIHTRÜHM

Orissaare Gümnaasiumi õpilased, lapsevanemad.

TEGEVUSED

Orissaare Gümnaasiumi karjäärikorralduse tegevuskava koostamisel ja tegevuste planeerimisel on arvesse võetud kõikide vanuserühmade vajadusi, lähtutud konkreetsest kohalikest majanduslikest/sotsiaalsetest vajadustest ning võimalustest.

Tegevuste kavandamise aluseks on võetud karjääriõppevaldkonnad:

- enesetundmine ( arenguvestlus, võimete/huvide testimine, kutsesobivus, isikuanalüüs jms.)

- tööturg ja elukutsed (kohtumised erinevate ametite esindajatega, karjäärinädal, vilistlaskonverents, töövarjupäev, ametite tutvustus, õppekäigud jms.)

- õppimisvõimalused (infopäevad, messid, koolide külastused, infootsing jms.)

- karjääriotsuste langetamine.

Karjääriõppe jätkusuutlikkuse tagab õpilaste kasvav huvi karjääriõpetuse vastu.

Karjääriõppe terviklikkuse tagamiseks käsitletakse teemasid integreeritult ühe õpeaasta vältel järgmiselt:

1. Karjääriplaneerimine õppetöö osana.

1.1. Läbiva teemana (majandusõpetus, ühiskonnaõpetus, keeleõpetus, kunstiõpetus, arvutiõpetus, klassijuhatajatöö jne.)

1.2. Valikaine "Karjääriõpetus" 11. klassis ( mahuga 35 ainetundi).

1.3. Eelkutseõpe koos praktikavõimalusega III ja IV kooliastmes (merendus, giidindus, piirivalveametniku I kutsekvalifikatsioon).

1.4. Kutseõpe koos praktikavõimalusega IV kooliastmes (merendus, vajadusel giidindus).

2. Karjääriplaneerimise lõimimine õppetöö väliste ja selle teemaliste tegevustega (infopäevad, -messid, töövarjupäev, karjäärinädal, vilistlaskonverents, temaatiline joonistusvõistlus, temaatiline kirjandivõistlus, töömalev jms.).

3. Saaremaa Noorte Infopunkti ja Nõustamiskabineti nõustajate teenuste vahendamine Orissaare Gümnaasiumi õpilastele koolis eelnevalt kokkulepitud ajal ja mahus ( grupiviisiline võimete testimine). Individuaalse nõustamise teenust osutatavad õpilastele Noorte Nõustamiskabineti nõustajad Kuressaares.

TULEMUSED

I kooliastmes õpilane osaleb karjääriõppealases tegevuses, teab vanemate ameteid, mõistab töö tegemise vajalikkust, oskab planeerida tegevusi ja teostada neid tähtsuse järjekorras.

II kooliastmes uurib ja arendab õpilane oma huvisid ja võimeid, õpib sotsiaalseid ja toimetulekuoskusi, tunneb erinevaid töid ja elukutseid ning nende seoseid individuaalsete võimete ja haridusega, osaleb karjääriõppealases tegevuses.

III kooliastmes kujuneb õpilasel reaalne mina-pilt seoses oma võimete, huvide, vajaduste ja hoiakute teadvustamisega. Adekvaatne info edasiõppimisvõimalustest, tööturust ning eneseanalüüsimisoskus on aluseks esmase lühema karjääriplaani koostamisel.

IV kooliastmes omandab õpilane valmiduse ja oskuse teha oma elukäiku puudutavaid pikemaajalisi karjäärivalikuid. Õpilane oskab leida vajalikku infot õppimis- ja töötamisvõimaluste kohta, omab teavet muutuvast töömaailmast, saab aru elukestva õppe vajalikkusest, on omandanud teadmised ja oskused tööjõuturul konkureerimiseks, mõistab enese vastutust oma elukäigu planeerimisel, oskab küsida abi, karjäärispetsialistilt, omab meeskonnatöökogemusi ja on kõrge koostöövalmidusega.

Karjääriõpetuse tegevuskava on täpsemalt lahti kirjutatud allpool toodud tabelis

Tabel

Nr Sihtgrupp Aeg Tegevuse nimetus Tegevuse lühikirjeldus

(sh kontrolli meetod) Tulemus Asukoht Ressursid Vastutaja (d)

Inimesed Vahendid Finantsvahendid

1. Kõik õpilased Pidev tegevus Infostendi haldamine Stend asub koolis kõigile hästi nähtavas kohas, sisaldab infot kõige kohta, mis toetab karjääriplaneerimist.

Moodustatud on töörühm, kes regulaarselt ja jooksvalt informatsiooni uuendab.

Õpilaste infovajaduse väljaselgitamiseks viiakse üks kod aastas läbi tagasisideküsitlus. Õpilastele on pidevalt kätte saadav karjääriplaneerimist toetav informatsioon.

Õpilastel on olemas piisav informatsioon, mis on vajalik karjäärivalikute tegemiseks. I korruse fuajee Karjäärikoordinaator, huvijuht, raamatukoguhoidja Stend, pabermaterjal Kooli karjäärikoordinaator

2. Kõik õpilased Pidev tegevus Raamatukogu karjäärinurga haldamine Raamatukogus on koondatud erinevad info- ja metoodilised materjalid, kirjandus jne., mida soovijad saavad laenutada. Õpilastel olemas informatsioon ja vajadusel võimalus lisateabe hankimiseks. Kooli raamatukogu Raamatukoguhoidja Hele Lehari Seinariiulid Lisaressursse ei vaja Raamatukoguhoidja

3. Kõik õpilased, õpetajad, lapsevanemad Loomisel, edaspidi pidev tegevus Kodulehe karjäärinurga haldamine Sisaldab: karjäärikoordinaatori kontaktid, karjääriõpe tegevuskava, viiteid kasulikele linkidele jms. Pidevalt kättesaadav karjääriplaneerimist toetav info. Kooli kodulehel, hakkab toimima 2007/08 IT spetsialist Raivo Reinart arvuti, Kooli karjäärikoordinaator

4. I -II kooliaste Õppeaasta Majandusõpetus Tutvumine oluliste majandusterminitega, näited koduvallast. Õppekäigud operatiivüksustesse: päästeamet jms. valla piires.

Õpilased täidavad kontrolllehed. Referaat ametist Klassiruum

Asutused Elukutsete esindajad Arvuti

Stend Lisaressursse ei vaja Majandusõpetaja

5. III kooliaste Õppeaasta Grupiviisiline testimine,

Individuaalne nõustamine Kool on sõlminud kokkuleppe piirkondliku karjäärinõustajaga, kes pakub teenust koolis kohapeal kokkulepitud Konkreetsed ajad määratakse kindlaks vahetult iga õppeaasta eel.

Karjäärinõustamisteenust osutatakse õpilastele, kes vajavad tuge karjäärivalikutega seotud küsimustes. ajal ja tingimustel

Õpilased oskavad teha esmaseid karjäärivalikuid.

. Õpilased omavad küllaldast informatsiooni, on teadlikud oma võimetest ja oskavad teha valikuid

Õpilased oskavad teha esmaseid karjäärivalikuid.

. Klassiruum

Karjäärikabinet Piirkondlik karjäärinõustaja Arvutid Kooli eelarvest Kooli karjäärikoordinaator

6 I-IV kooliaste Pidev Klassijuhataja töö Karjääriõpetuse lõimimine klassijuhatajatunni temaatikasse (eetika, lojaalsus,...jms). Sotsiaalseid ja eetilisi teadmisi omav õpilane Klassiruum Klassijuhatajad Lisaressursse ei vaja Klassijuhatajad, kooli karjäärikoordinaator

7 I-IV kooliaste Arenguvestlus Õpilase, õpetaja ja lapsevanema vestlus lapse arengust. Adekvaatne info lapse arengu kohta Klassiruum, ainekabinet Klassijuhataja, lapsevanem Lisaressurssi ei vaja Klassijuhataja

8 IV kooliaste Õppeaasta Majandusõpetuse tund Majanduse põhimõistete selgitamine, infootsing, statistiliste materjalide analüüs Majandusest, rahandusest, pangandusest , ettevõtlusest teadmisi, omav õpilane. Ainekabinet Majandusõpetaja Arvuti Majandusõpetaja

9 Grupiviisiline testimine, nõustami ne Kool on sõlminud kokkuleppe piirkondliku karjäärinõustajaga, kes pakub teenust koolis kohapeal kokkulepitud ajal ja tingimustel Konkreetsed ajad määratakse kindlaks vahetult iga õppeaasta eel. Õpilased on teadlikud iseendast, väärtustavad haridust, selgitavad elukestva õppe ja muutuva töömaailma seoseid, omavad küllaldast informatsiooni karjäärivalikute tegemiseks. Klassiruum, kabinet

www. snip.ee Kaja Puck psühholoog Kooli eelarvest Kooli karjäärikoordinaator

10 11 klass Õppeaasta Karjääriõpetuse valikkursus (35 tundi) Kursus jaguneb:

enesetundmine, tööturg, elukutsed, õppimisvõimalused, karjääriotsuste langetamine.

Külastatakse Saare maakonna ettevõtteid, Kuressaare Ametikooli Õpilased on teadlikud iseendast, omandanud teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ja oskavad oma karjääri planeerida.

Valminud õpimapp, mis on aluseks kursuse lõpul arvestuslikule hindele. Karjäärikoordinaator Karjäärikabinet (loomisel) Õppematerjalid Lisaressursid karjäärikabineti väljaehitamiseks/sisustamiseks Kooli karjäärikoordinaator

11 I-IV kooliaste Õppeaasta Teiste õppeainete lõimimine karjääriõpetuse tunniga Õpilased täidavad kontrolllehed

Karjääriõpetuse tunnis ja teistes õppeainetes omandatud teadmiste ja oskuste põhjal koostavad õpilased õpimapi. Valminud õpimapp, mis on aluseks kursuse lõpul arvestuslikule hindele. Karjäärikoordinaator, aineõpetajad Ainekabinetid Kooli karjäärikoordinaator

12 III -IV kooliaste Infootsing Õpilane töötab tunnis töölehe alusel eesmärgiga uurida kindlat ametit, õppimisvõimalusi sel alal töötama asumiseks, tööturgu jms.

Tööleht lisandub õpilase karjäärikausta. Tunnis valminud tööleht. Arvutiklass Arvutiõpetaja, Katrin Jõgi, karjäärikoordinaator Arvutid Koolilt lisaressursse ei nõua Kooli karjäärikoordinaator

13 III kooliaste Pidev tegevus Eelkutseõpe 1. Merendus

2. Giidindus

Praktika AS Saaremaa Laevakompanii parvlaevadel, Orissaare I-punktis, giiditöö suvevaheajal. Kutseõppealased teadmised ja oskused on omandatud.

Omandatud praktiline töökogemus

Eelkutseõppealased teadmised ja oskused on omandatud. Mereklass Evi Männik

Evi Männik 1. riigieelarveline

2. koolieelarveline Merenduse projektijuht

14 IV kooliaste

Soovijate olemasolu korral Pidev tegevus

Pidev tegevus Kutseõpe

Eelkutseõpe 1. Merendus

2. Giidindus

3. Piirivalveametniku I kutsekvalifikatsioon

Praktika SLK-s, Orissaare I-punktis, Muraste Piirivalvekolledžis Kutseõppealased teadmised ja oskused on omandatud.

Õpilane on omandanud praktilise töökogemuse.

Eelkutseõppealased teadmised, oskused ja kogemused on omandatud Mereklass

Mereklass Evi Männik

Evi Männik

Evi Männik 1. Riigieelarveline, koolilt ressursse ei vaja.

2. ja 3. koolieelarvelised Merenduse projektijuht

Merenduse projektijuht

15. II kooliaste Juuni Töömalev Kogemustega juhendajad viivad läbi töömalevat, mille käigus õpilased omandavad tööharjumusi ja saavad praktilise kogemuse. Õpilased on omandanud praktilise töö kogemuse Orissaare valla territoorium Katre Alas Projektipõhine Mängude toa perenaine

16 Põhikooli ja gümnaasiumi lõpuklasside õpilased IV kooliveerand Kutsesobivustest Koolil on kokkulepe SNIP psühholoogiga, kes eelnevalt kokkulepitud ajal ja tingimustel viib läbi kutsesobivustesti ja annab selle kohta individuaalset tagasisidet. Oma võimetest teadlikud ja parimaid karjäärivalikuid tegevad õpilased. Klassiruum Kaja Puck, psühholoog, karjäärinõustaja Töötasu Kooli karjäärikoordinaator

17 Soovijad Pidev tegevus Individuaalne nõustamine Noor, kes vajab individuaalset nõustamist ja tuge, saab pöörduda SNIP, kui eelnevalt aeg kokku lepitud. Oma probleemile lahenduse leidnud õpilane. SNIP Komandandi 10b, Kuressaare Marju Põld, karjäärinõustaja Koolilt lisaressursse ei nõua Kooli karjäärikoordinaator

18 11. klass III õppeveerand Karjäärinädal Karjäärinädala raames tutvustavad õpilased karjääriõpetuse kursuse raames valminud ametitutvustusi.

Ameteid käsitlevatest uurimustöödest väljapanek kooli raamatukogus ja õpilaste ettekanded karjäärinädala raames. Õpilased on põhjalikumalt tutvunud teatud ametitega ja jaganud vastavasisulist infot kaasõpilastega. Orissaare Gümnaasium Tehnilised vahendid, paber, kirjatarbed, stendid Projektipõhised rahalised vahendid Kooli karjäärikoordinaator

19 9. -

12. .klass III õppeveerand Vilistlaskonverents Karjäärinädala raames toimuval vilistlaskonverentsil tutvustavad OG vilistlased oma edulugusid.

Õpilased saavad infot ametite/elukutsete kohta otse vastava ala esindajalt. Õpilased on saanud täpsemat infot ametite/elukutsete kohta otse vastava ala esindajatelt, oskavad luua seoseid koolis õpituga. Orissaare Gümnaasium Huvijuht, OGA, karjäärikoordinaator arvuti, DATA projektor Projektipõhised rahalised vahendid Kooli karjäärikoordinaator

20 12. klass II õppeveerand Töövarjupäev Eelneva kokkuleppe alusel vaatleb üks õpilane ühe tööpäeva jooksul teatud ametiga seonduvat ühte tööpäeva.

Valminud tutvustus kantakse ette karjäärinädala raames. Õpilane saab kogemuse reaalsest töömaailmast, saab teadmisi ühe ameti tööülesannetest. Asutused JAA, asutuste töötajad, kooli vilistlased jne. Tänukirjade trükkimine Kooli karjäärikoordinaator

21 I -IV kooliaste III õppeveerand Temaatiliste joonistuste võistlus Oma vanemate elukutse kujutamine teemal: "Oskab hästi...."

Näitus joonistusvõistluse raames valminud töödest. Õpilased arendavad loovat mõtlemist Klassiruum, ainekabinet Alglasside õpetajad, kunstiõpetaja, karjäärikoordinaator Pabermaterjal, õlipastellid, stendid Meenete muretsemiseks Kooli karjäärikoordinaator

22 III - IV kooliaste III õppeveerand Temaatiliste kirjandite võistlus Õpilased kirjutavad kirjandi teemal: "Minu tuleviku amet", milles analüüsivad oma karjäärivalikut ja kirjeldavad teed selleni jõudmisel. Õpilastel on adekvaatne mina-pilt oma võimetest, karjäärivalikupõhimõtetest Ainekabinetid Aineõpetajad, karjäärikoordinaator Paber Meenete muretsemiseks Kooli karjäärikoordinaator

23 9 klass II poolaasta Põhikooli lõpetajatele suunatud infomess Kuressaares Õpilased saavad vahetult infot õppimisvõimaluste/ tingimuste kohta maakonna üldhariduskoolides, ametikoolis ja ka õppimisvõimalustest väljaspool maakonda. Õpilased oskavad teha esmaseid karjäärivalikuid. Kuressaare Klassijuhatajad, õppejuht, karjäärikoordinaator Transpordikulu Kooli karjäärikoordinaator

24 IV kooliaste (soovijad) Noorte infomess "Sinu võimalused" Noored kohtuvad huvitavate ja edukate persoonidega, omandavad suhtlemiskogemust ja -julgust, laiendavad oma silmaringi. Info kooli karjäärikoordinaatorilt või

www.voimalused.ee Õpilased mõistavad seoseid hariduse ja eduka karjääri vahel, oskavad teha põhjapanevaid järeldusi ja parmaid karjäärivalikuid. Viru Konverentsikeskus, Tallinn Klassijuhatajad, karjäärikoordinaator Koolilt lisaressursse ei nõua Kooli karjäärikoordinaator

25 Lapsevanemad

III - IV kooliaste I õppeveerand Lapsevanematekoosolek Teabe jagamine lapsevanematele õppimisvõimalustest, karjääriõppest. Lapsevanemad toetavad oma lapsi karjäärivalikute tegemisel. Klassiruum Klassijuhatajad, karjäärikoordinaator Lektoritasu Kooli karjäärikoordinaator

RESSURSID

Karjääriõpetuse tegevuskava elluviimisel kasutatakse karjääriõppeks planeeritud vahendeid sihipäraselt ja vastavalt vajadustele.

Karjääriõpetust koordineerib teotahtelise karjäärinõukogu.

Projektipõhise tegevusega hangitakse karjääriõppele lisaressursse.

Kokkuleppel AS Saaremaa Laevakompaniiga, Muraste Piirivalvekolledžiga, Orissaare vallavalitsusega sooritavad õpilased tööpraktikat.

LÄBIVAATAMINE JA MUUTMINE

Kooli karjääriõpe tegevuskava on dokument, mida vajadusel korrigeeritakse lähtudes lõppeva õppeaasta tegevuse analüüsist. Tegevuskava vaadatakse läbi üks kord aastas õppeaasta eel (august).

Põhjalikumalt vaadatakse tegevuskava läbi iga kolme aasta järel.

Järgmine tegevuskava läbivaatamine toimub: august, 2007

Tegevuskava muudatused vaatab läbi ja kooskõlastab kooli karjäärinõukogu koosseisus:

kooli karjäärikoordinaator, sotsiaaltöötaja, õppealajuhataja, direktor, õpilasesinduse esindaja, huvijuht, raamatukoguhoidja, IT-spetsialist, vallavalitsuse liige, hoolekogu esimees.

Jooksvad muudatused tegevuskavasse viib sisse kooli karjäärikoordinaator.

Karjääriõppe tulemuste mõõtmiseks viib karjäärinõukogu läbi igal kevadel õpilaste rahulolu uuringu.

 
Küsimustik 8 ja 9. klassidele, Innove
Palun vasta küsimustele.
Punane tärnike küsimuse juures muudab sellele vastamise kohustuslikuks

Vasta-täida küsimustik siin

 
Karjäärinurk

INNOVE   Rajaleidja

Meie kool toetab õpilasi karjääri kujundamisel. Osaleme SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse programmis „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“. Programmi rahastatakse EL Struktuurifondidest.

Koolis toimuva karjääriõppe eesmärk on aidata õpilastel arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.

Pilootkooli roll on olla:

  • uute ideede ja vahendite katsetaja karjääriõppe lõimimisel õppeprotsessi;
  • aktiivne osaleja õppevahendite väljatöötamisel koostöös teiste pilootkoolidega;
  • aktiivne osaleja karjääriteenuste arendustegevuses tehtavates üleriigilistes uuringutes.

 

Õige inimene õiges kohas! Karjäärinurk kooli raamatukogus.

 

Kooli karjäärikoordinaator on Riina Aljas. See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Karjäärikoordinaatori ülesanneteks koolis on:

- karjääriõppe koordineerimine koolis;

- karjäärimeeskonnaga koostöös karjääriõppe tegevuskava koostamine ja elluviimine;

- õpilaste esmane nõustamine/juhendamine karjääri ja õpivalikute tegemisel;

- karjääriõpetuse tundide läbiviimine (8, 11 klass);

- õpetajate juhendamine karjääriõppe integreerimisel ainetundidesse.

 


Lehekülg 2 / 2