Sa oled siin: Avaleht Eesmärgid
Eesmärgid

 Õppeaasta 2012 - 2013 prioriteedid

 

Lähtudes eelmise õppeaasta analüüsist, kinnitati õppeaasta prioriteetideks:

  •  
   • Kooli uue õppekava täiendamine ja rakendamine 2., 5., 8., ja 11. klassis.
   • HEV õpilaste õppekorralduse täiendamine toetamaks õpilaste igakülgset arengut. 
   • Turvalisuse tagamine koolis ning õnnetusjuhtumite ennetamine.

Põhieesmärgid valdkonniti

  • 1.            Eestvedamine ja juhtimine

1.1.            Kooli strateegiliste eesmärkide seadmine lähtudes riiklike prioriteetide muutumisega.

1.2.            Arengukava 2013 - 2018 koostamine ja kinnitamine.

  • 2                  Personali juhtimine

2.1.            Personalivajaduse väljaselgitamine ja muudatuste planeerimine       2013.- 2018. 

2.2.            Pedagoogide vajaduspõhine koolitamine.

2.3.            Õpetajate palgasüsteemi väljatöötamine ning rakendamine. 

  • 3.      Koostöö huvigruppidega

3.1.            Omavalitsuse, vilistlaste, lapsevanemate ja teiste huvigruppide esindajate kaasamine       kooli arengukava koostamisse.

3.2.            Vilistlaste ja lapsevanemate kaasamine kooli ürituste läbiviimisel.

  • 4.                  Ressursside juhtimine

4.1.            Tasakaalustatud eelarve.

4.2.            Eelarve suurendamine (majandamiskulud, inventarikulud, õppevahendid).

4.3.            Toetada õpetajatepoolset IKT vahendite ja IT õpitarkvara laialdasemat ja             efektiivsemat kasutamist.

4.4.            Laiendada E-kooli võimalusi info vahetamiseks lapsevanemate ja õpetajatega.

4.5.            Füüsilise õpikeskkonna parandamine. 

  • 5.                  Õppe-kasvatustöös  

5.1.   Põhikooli kõigile õpilastele võimetele vastava õppe võimaldamine.

5.2.   Õppekava täiendamine.

5.3.   HEV õpilaste õppekorralduse efektiivsuse analüüs.

5.4.   Gümnaasiumi valikkursuste süsteemi täiendamine lähtudes õppesuunapõhisest õppest.

5.5.   Uurimistööde juhendajate oskuste ja koostöö arendamine.