Orissaare Gümnaasiumi õppekava
 

Orissaare Gümnaasiumi õppekava üldosa.
Kehtiv alates 01.09.2017
prindiversioon PDF failina 58 lk

Ainekavad ainevaldkonniti

1. EESTI KEELE JA KIRJANDUSE AINEKAVA PDF
2. VÕÕRKEELTE AINEKAVA (inglise keel, vene keel, saksa keel, soome keel) PDF
3. MATEMAATIKA AINEKAVA  PDF
4. LOODUSAINETE AINEKAVA (bioloogia, füüsika, loodus, geograafia, keemia) PDF
5. SOTSIAALAINETE AINEKAVA (ajalugu, inimeseõpetus) PDF
6. KUNSTIAINETE AINEKAVA  (kunst, joonestamine, muusika) PDF
7. KEHALISE KASVATUSE AINEKAVA (kehaline kasvatus, liikumis- ja spordiõpetus) PDF
8. TEHNOLOOGIA AINEKAVA PDF
9. MERENDUSE JA SISEKAITSE AINEKAVA PDF
10. VALIKAINED AINEKAVA PDF