Sa oled siin: Avaleht Stipendiumid vilistlastele ja õpetajatele OGSA tunnustusstipendium „Minu Õpetaja“
OGSA tunnustusstipendium „Minu Õpetaja“

AOGSA tunnustusstipendium „Minu Õpetaja"
Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutus eraldab tunnustusstipendiumi summas 450 eurot, milleks korraldab konkursi nimetusega „Minu õpetaja".
Tunnustusstipendiumi eesmärgiks on tõsta esile ja tunnustada Orissaare Gümnaasiumi tublisid ja edukaid õpetajaid. Tutvustada avalikkusele õpetajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks.
See on ühtlasi tunnustus kogu koolile, kus tehakse suure tähendusega olulist tööd meie noorte kasvatamisel ja õpetamisel toimekateks, sotsiaalselt haritud ning korralike teadmistega kodanikeks.
Kandidaate saab esitada ajavahemikul 20.01.2014 kuni 10.02.2014.

Kandidaate saavad esitada:
• õpetajad, kooli juhtkond, õpilaste eestseisus, kooli hoolekogu;
• vallaelanikud.
Kandidaate esitatakse:
• kirjaliku taotlusena kinnises ümbrikus vallavalitsuse majja posti teel või käsipostina.
• Kandidaadi kohta kirjutage vabas vormis iseloomustus, miks te just selle õpetaja tunnustamiseks esitate ja pange ümbrikusse.
• Ümbrikule kirjutage märksõna „Minu õpetaja".
• Suurema erapooletuse huvides võiksite oma kui soovitaja nime lisada kinnises ümbrikus, mis on „Minu õpetaja" ümbriku sees. See avatakse alles peale lõpliku otsuse tegemist.
Otsuse teeb:
• Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutuse (OGSA) nõukogu.
OGSA nõukogu liikmed järjestavad enda jaoks kolm parimat kandidaati. Seejärel toimub hääletamine. Enim hääli kogunud õpetaja on konkursi võitja.
• OGSA-l on õigus välja anda ka eripreemiaid.
• Tunnustusstipendiumi võitnud õpetajat ei saa uuesti kandidaadina esitada järgneval kolmel aastal.

„Minu õpetaja 2014 valimisel arvestame lisaks teie poolt antud iseloomustusele:
• Õpetaja tööalast edukust (koolitöö, õpilaste osalus konkurssidel),
• Õpetaja erialavälist tööd (ringide juhendaja, huvitegevus, jms.)
• Õpetaja kui eeskuju ja kodaniku kasvataja rolli, ehk sotsiaalse teadlikkuse ja oskuste õpetajat.

MINU ÕPETAJA
• on avatud uudsetele ideedele ja oskab neid märgata;
• on õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest lähtuvalt võtnud edukalt kasutusele uudse idee või õppemeetodi;
• on riskijulge, ettevõtlik, loov, originaalne ja võtab vastutuse oma igapäevatöös;
• kohaneb muutustega ning on orienteeritud pidevale õppimisele ja enesearendamisele;
• toetab laste/õpilaste loovust ja kujundab innovatsiooni soodustavat keskkonda koolis ja väljaspool kooli;
• on orienteeritud koostööle koolis ja väljaspool kooli;
• lähtub õppe- ja kasvatusprotsessis lapse/õpilase individuaalsusest, tema võimetest ja vajadustest;
• toetab laste/õpilaste koostöö-, analüüsi- ja mõtlemisoskuse kujunemist;
• toetab õpilaste sotsiaalsete oskuste ja teadmiste kujunemist kodanikena
• ja on üks tore inimene.
Tunnustusstipendiumi „Minu õpetaja" väljaandmine toimub
20. veebruaril 2014
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsertaktusel Orissaare Kultuurimajas.