Koolielu

Üldtööplaan


Orissaare Gümnaasiumi 2022. - 2023. õppeaasta üldtööplaan
  Vastu võetud õppenõukogu otsusega, õppenõukogu nr 6, 30.08. 2022    
1. Üldsätted
Kooli üldtööplaan on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RTI, 05.07.2010, 41 240) §70 lg 1 p 1 kohaselt kooli õppe-ja kasvatustegevuse alane kohustuslik dokument.                                                                                                         Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruses nr 52 § 4 on sätestatud, et üldtööplaan on koolidokument, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Nimetatud määruse § 5 kohaselt vormistatakse üldtööplaan alapunktidena vastavalt tegevusvaldkondadele. Igas alapunktis määratletakse ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad.
Haridus- ja teadusministri 23.augusti 2010. a määruse nr 44 § 1 lg 2 kohaselt tuleb kooli üldtööplaanis määrata enne õppeaasta algust kavandatud õppenõukogu tegevus üheks õppeaastaks.
Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2001. a määruse nr 89 § 7 lg 4 ja 5 kohaselt tuleb kooli üldtööplaanis kavandada klassi- ja koolivälised liiklusalased üritused. Ürituste läbiviimise eest vastutab kooli juhtkond. Kooli üldtööplaani liikluskasvatuse osa koostamisel arvestatakse lapse iga ja tema rolle liikluses.
Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruse nr 52 § 5 lg 2 ja lg 3 kohaselt kindlustab üldtööplaani täitmise kooli direktor. Üldtööplaani säilitatakse kolm aastat.
Alates 01.09.2010 tuleb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 § 2 p 2 kohaselt kinnitada üldtööplaan iga õppeaasta alguseks.
 
2. Õppeaasta üldeesmärgid
Uue arengukava koostamine
Väärtuskasvatuse elluviimine
Õpilaste individuaalse arengu toetamine
Koolikorralduslike dokumentide uuendamine
3.  Kavandatud ülesanded, tegevused, vastutajad.
3.1. Tegevused lähtuvalt arengukavast
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
2023.-2026. aasta arengukava koostamine Arengukava koostamisprotsessi algatamine direktor september 2022
Arengukava koostamise ideekorje kollektiivis   19 - 25. sept
Arengukava eelnõu koostamise ajakava ja täpsema korralduse (sh kaasamine) kinnitamine    sept
Arengukava eelnõu koostamine   26.- 30. sept
Avalik ideekorje    
Arengukava eelnõu suunamine täiendusettepanekute esitamiseks õppenõukogu liikmetele, hoolekogu ja õpilasesinduse liikmetele   3. okt - 7. okt
Arengukava eelnõu suunamine arvamuse andmiseks huvigruppidele. Täiendusettepanekute esitamine, aregukava eelnõu avalik arutelu,     
Arengukava eelnõu läbiarutamine ja heakskiitmine õppenõukogus    
Arengukava eelnõu avalikustamine kooli kodulehel    
Parandusettepanekute arutelu ja arengukava eelnõu muutmine ning kooskõlastamine.    
Kooskõlastatud eelnõu esitamine vallavalitsusele   novembri keskel
Arengukava eelnõu avalikustamine    
Arengukava eelnõu muudatusettepanekute kokkuvõtte koostamine ja esitamine vallavalitsusele    
Arengukava eelnõu täpsustamine vastavalt valitsuse seisukohale   detsember
Arengukava kinnitamine   detsember
3.2. Tegevused lähtuvalt õppekavast
Õppekava eesmärk: Koostöö suurendamine lõimingu valdkonnas
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Üldpädevustega seotud tunnivälised tegevused Euroopa päev võõrkeelte õpetajad  
  Liikumisnädal spordiõpetajad  
  Õpetajate päev 12. klj, huvijuht  
  Gümnaasiumi koolikatsed 12. klj, huvijuht  
  Näitemängupäev kirjandusõp-d, kljuh.-d, huvijuht  
  Kooli sünnipäev huvijuht  
  Rahvusvaheline muusikapäev muusika õp, huvijuht  
  Õpitoad 1.- 4. klassi õpilastele vanematega Algklasside õpetajad  
  Advendihommik huvijuht  
  Jõululaat S. Vaht  
  Jõulupeod 8. ja 11. kl, kljuh., huvijuht  
  Playback huvijuht  
  Sõbrapäev 10. klass  
  EV 104 aktus huvijuht  
  ainenädalad ainesektsioonid  
  Viimase koolikella aktused Huvijuht, 8. ja 11. kl, kljuh  
Õppekäigud 1.- 4. kl  projektõpe M. Tamm  
  5. klassi õppereis Koguva muuseumisse K. Kirs  
  Sisekaitsesuuna praktikalaagrid H. Kurg  
  „Tuleviku kompass”, karjääripäev  9. klass; gümnaasium T. Kand  
  Töövarjupäev T. Kand  
  6., 8. 9. ja gümnaasiumi klasside õppereisid klassijuhatajad, ettevõtlikkusõppe koordinaator, õpilased  
  Oskuste päev ametikoolis 9. klassi õpilastele  T. Kand  
  Algklasside õppereisid maakonnas klassijuhatajad  
3.3. Tegevused lähtuvalt õppeaasta üldeesmärkides      
Õpilaste individuaalse arengu toetamine
Väärtuskasvatuse elluviimine
Koolikorralduslike dokumentide uuendamine
 
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Õpilaste individuaalse arengu toetamine Kooli tugimeeskonna iganädalased ning regulaarsed töökoosolekud HEVKO september  -mai
Lapsevanemate kaasamine töös HEV õpilastega HEVKO september  -mai
Koostöö tegemine erinevate erialaspetsialistidega (Rajaleidja, Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus, Saaremaa Toetava Hariduse Keskus). HEVKO september  -mai
Õpilaste individuaalse toetuse osas järgida toimivaid süsteeme, eelkõige läbimõeldud IÕK-sid. õppealajuhataja september  -mai
Tugisüsteemide rakendamine HEVKO september - juuni
Logopeediline nõustamine Logopeed september - juuni
Eripedagoogiline nõustamine Eripedagoog september - juuni
Psühholoogiline nõustamine Psühholoog Toetava Hariduse Keskus oktoober - mai
Sotsiaalpedagoogiline nõustamine sotsiaalpedagoog september - juuni
Liikumisvahetundide läbiviimine huvijuht, klassijuhatajad oktoober - aprill
Õpilase arenguvestlused klassijuhatajad, vajadusel HEVKO september - juuni
Pikapäevarühma töö tõhustamine, vaba aja sisustamine, optimaalse ruumilahenduse leidmine pikapäevarühma kasvatajad, direktor september - juuni
Koostöö Tartu ülikooli teaduskooliga õppealajuhataja september - aprill
Õpilaste suunamine aineolümpiaadidele, võistlustele, konkurssidele õpetajad, huvijuht september - juuni
Õpilaste loovuse ja ettevõtlikkuse arendamine pedagoogiline kollektiiv, huvijuht september - juuni
Tagasiside saamine Õpilaste ja lapsevanemate rahulolu-uuringud (HARNO) klassijuhatajad II poolaasta
Uuringutulemuste analüüs, edasiste tegevuste kavandamine õppealajuhataja, direktor II poolaasta
Õpetaja eneseanalüüsi vormi täiustamine eelkõige õpilaste individuaalse arengu toetamise osas. õppealajuhataja II poolaasta
  Õpilaste arenguvestlused, parendusettepanekute esitamine juhtkonnale klassijuhatajad juuni 2023
Väärtuskasvatuse elluviimine Töökoosolek "Väärtuskasvatus ja selle elluviimine" direktor oktoober 2022
Kooli põhiväärtuste selgitamine õpilastele ja lapsevanematele klassijuhatajad september - juuni
Sisekontroll, kohene reageerimine kokkulepitud reeglite eiramise korral õppealajuhataja, direktor september - juuni
Õpilasesinduse ja klassijuhatajate kaasamine  märkama ja tutvustama väärtuskasvatuslikult olulisi tegevusi. huvijuht, klassijuhatajad september - juuni
Kooli infolehe väljaandmine  huvijuht, emakeeleõpetajad september - juuni
Peame kinni kokkulepetest ja oleme ise eeskujuks. kollektiivi liikmed september - juuni
Koolikorralduslike dokumentide uuendamine Lõimingu läbiviimise korra kehtestamine direktor I poolaasta
Loov- ja uurimistööde läbiviise korra kehtestamine direktor november 2022
Uurimistööde juhendi kaasajastamine direktor, õppealajuhataja, HEVKO november 2022
Õppekäikude regulatsiooni loomine direktor  
Kooli dokumentatsiooni seire, vajadusel uuendamine direktor september - juuni
3.4. Tegevused lähtuvalt eelmise aasta töö kokkuvõttest
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Funktsionaalse lugemisoskuse tõhustamine Jätkata õpilaste iseseisva lugemis- ja tõlgendamisoskuse arendamist kõikides õppeainetes. Sisekontroll: ainetundide külastamine - tunniülesannete analüüs, dokumentatsiooni kontroll õppealajuhataja september – mai
Koostöö suurendamine lõimingu valdkonnas Planeerida vähemalt üks õppeaineid lõimiv tund või tegevus I poolaastasse ning teine II poolaastasse, esitada läbi viidud tundide kohta õppealajuhatajale tunnianalüüs.  õppealajuhataja september – mai
Ainesektsioonide töö edendamine Kinnitada ainesektsioonide nimekiri, eraldada eelarvest ainesektsiooni tegevuseks konkreetne summa, täpsustada ülesanded ja  aruandlus. direktor september- juuni
Ainesektsioonide koosolekud koostöö planeerimiseks. Ainesektsioonide töö planeerimisel kasutada jätkuvalt etteantud vormi, töö planeerimisel lähtuda kooli õppekavast ja üldpädevustest. Koosolekud protokollitakse, protokollid esitatakse direktorile. Õppeaasta lõpus eitatakse direktorile töö analüüs koos parendusettepanekutega. ainesektsioonide juhid September – mai
Õpilaste rahulolu suurendamine koolilõunaga Koostöös peakokaga analüüsida koolilõuna menüüd ja leida sisemisi reserve. direktor, peakokk 2 korda õppeaastas
Eestvedamise protsessi tõhustamine Juhtkonna supervisioon. direktor september, jaanuar
Kaasav juhtimiskultuuri edendamine, mis on suunatud sisendi saamisele töötajatelt. Inspireeriva motiveerimise suurendamine. juhtkonna liikmed september - juuni
Kogukonna informeerimine kooli tegevustest ja arenguvajadustest Artiklid kohalikus infolehes, kooli facebooki lehel, kooli infolehe väljaandmine paberkandjal direktor, huvijuht september - juuni
Kooli õuesõppeala rajamine Esmavajalike õuesõppevahendite ostmine direktor, majandusjuhataja september - juuni
Kooli õueala planeerimine, eskiislahenduse koostamine direktor, majandusjuhataja september - juuni
3.5. Liikluskasvatusalane tegevus
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Kooli korraldatavad liikluskasvatusalased tegevused Liiklustunnid algklassides klassijuhatajad aastaringselt
Jalgratturikoolitus 3. klassis klassijuhataja  
Kampaania  „Kanna helkurit” huvijuht  
Osalemine kampaaniates ja koolivälistel üritustel KEAT koolitus ja laager 6. klassi juhataja mai- juuni
       
2.6. Õppenõukogu tegevus
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Õppenõukogu korralised koosolekud õppenõukogu pädevuses olevate ülesannete täitmiseks   Õppenõukogu esimees  
  Arengukava eelnõu läbiarutamine õppenõukogus Õppenõukogu esimees  
  1. 12. klassi õppetöö lõpetamine ja täiendava õppetöö vajaduse hindamine. Õppenõukogu esimees  
  1. Klassikursuste lõpetamine ja järgmisesse klassi üleviimine, 2. Täiendava õppetöö vajaduse hindamine ja määramine, 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga Õppenõukogu esimees  
  1. ÕN liikmete määramine, kes allkirjastavad lõputunnistused, 2. Põhikooli lõpetamine, 3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, 4. Õpilaste tunnustamine ainekiituskirjaga, 5. Gümnaasiumi lõpetamine, 6. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine, 7. Õpilaste tunnustamine hõbe- või kuldamedaliga Õppenõukogu esimees  
  1. Õppeaasta kokkuvõtted: sise- ja välishindamise tulemused, 2. Õppekava muudatuste arutamine Õppenõukogu esimees  
Orissaare Gümnaasiumi 2022. - 2023. õppeaasta üldtööplaan
  Vastu võetud õppenõukogu otsusega, õppenõukogu nr 6, 30.08. 2022    
1. Üldsätted
Kooli üldtööplaan on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RTI, 05.07.2010, 41 240) §70 lg 1 p 1 kohaselt kooli õppe-ja kasvatustegevuse alane kohustuslik dokument.                                                                                                         Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruses nr 52 § 4 on sätestatud, et üldtööplaan on koolidokument, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Nimetatud määruse § 5 kohaselt vormistatakse üldtööplaan alapunktidena vastavalt tegevusvaldkondadele. Igas alapunktis määratletakse ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad.
Haridus- ja teadusministri 23.augusti 2010. a määruse nr 44 § 1 lg 2 kohaselt tuleb kooli üldtööplaanis määrata enne õppeaasta algust kavandatud õppenõukogu tegevus üheks õppeaastaks.
Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2001. a määruse nr 89 § 7 lg 4 ja 5 kohaselt tuleb kooli üldtööplaanis kavandada klassi- ja koolivälised liiklusalased üritused. Ürituste läbiviimise eest vastutab kooli juhtkond. Kooli üldtööplaani liikluskasvatuse osa koostamisel arvestatakse lapse iga ja tema rolle liikluses.
Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruse nr 52 § 5 lg 2 ja lg 3 kohaselt kindlustab üldtööplaani täitmise kooli direktor. Üldtööplaani säilitatakse kolm aastat.
Alates 01.09.2010 tuleb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 § 2 p 2 kohaselt kinnitada üldtööplaan iga õppeaasta alguseks.
 
2. Õppeaasta üldeesmärgid
Uue arengukava koostamine
Väärtuskasvatuse elluviimine
Õpilaste individuaalse arengu toetamine
Koolikorralduslike dokumentide uuendamine
3.  Kavandatud ülesanded, tegevused, vastutajad.
3.1. Tegevused lähtuvalt arengukavast
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
2023.-2026. aasta arengukava koostamine Arengukava koostamisprotsessi algatamine direktor september 2022
Arengukava koostamise ideekorje kollektiivis   19 - 25. sept
Arengukava eelnõu koostamise ajakava ja täpsema korralduse (sh kaasamine) kinnitamine    sept
Arengukava eelnõu koostamine   26.- 30. sept
Avalik ideekorje    
Arengukava eelnõu suunamine täiendusettepanekute esitamiseks õppenõukogu liikmetele, hoolekogu ja õpilasesinduse liikmetele   3. okt - 7. okt
Arengukava eelnõu suunamine arvamuse andmiseks huvigruppidele. Täiendusettepanekute esitamine, aregukava eelnõu avalik arutelu,     
Arengukava eelnõu läbiarutamine ja heakskiitmine õppenõukogus    
Arengukava eelnõu avalikustamine kooli kodulehel    
Parandusettepanekute arutelu ja arengukava eelnõu muutmine ning kooskõlastamine.    
Kooskõlastatud eelnõu esitamine vallavalitsusele   novembri keskel
Arengukava eelnõu avalikustamine    
Arengukava eelnõu muudatusettepanekute kokkuvõtte koostamine ja esitamine vallavalitsusele    
Arengukava eelnõu täpsustamine vastavalt valitsuse seisukohale   detsember
Arengukava kinnitamine   detsember
3.2. Tegevused lähtuvalt õppekavast
Õppekava eesmärk: Koostöö suurendamine lõimingu valdkonnas
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Üldpädevustega seotud tunnivälised tegevused Euroopa päev võõrkeelte õpetajad  
  Liikumisnädal spordiõpetajad  
  Õpetajate päev 12. klj, huvijuht  
  Gümnaasiumi koolikatsed 12. klj, huvijuht  
  Näitemängupäev kirjandusõp-d, kljuh.-d, huvijuht  
  Kooli sünnipäev huvijuht  
  Rahvusvaheline muusikapäev muusika õp, huvijuht  
  Õpitoad 1.- 4. klassi õpilastele vanematega Algklasside õpetajad  
  Advendihommik huvijuht  
  Jõululaat S. Vaht  
  Jõulupeod 8. ja 11. kl, kljuh., huvijuht  
  Playback huvijuht  
  Sõbrapäev 10. klass  
  EV 104 aktus huvijuht  
  ainenädalad ainesektsioonid  
  Viimase koolikella aktused Huvijuht, 8. ja 11. kl, kljuh  
Õppekäigud 1.- 4. kl  projektõpe M. Tamm  
  5. klassi õppereis Koguva muuseumisse K. Kirs  
  Sisekaitsesuuna praktikalaagrid H. Kurg  
  „Tuleviku kompass”, karjääripäev  9. klass; gümnaasium T. Kand  
  Töövarjupäev T. Kand  
  6., 8. 9. ja gümnaasiumi klasside õppereisid klassijuhatajad, ettevõtlikkusõppe koordinaator, õpilased  
  Oskuste päev ametikoolis 9. klassi õpilastele  T. Kand  
  Algklasside õppereisid maakonnas klassijuhatajad  
3.3. Tegevused lähtuvalt õppeaasta üldeesmärkides      
Õpilaste individuaalse arengu toetamine
Väärtuskasvatuse elluviimine
Koolikorralduslike dokumentide uuendamine
 
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Õpilaste individuaalse arengu toetamine Kooli tugimeeskonna iganädalased ning regulaarsed töökoosolekud HEVKO september  -mai
Lapsevanemate kaasamine töös HEV õpilastega HEVKO september  -mai
Koostöö tegemine erinevate erialaspetsialistidega (Rajaleidja, Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus, Saaremaa Toetava Hariduse Keskus). HEVKO september  -mai
Õpilaste individuaalse toetuse osas järgida toimivaid süsteeme, eelkõige läbimõeldud IÕK-sid. õppealajuhataja september  -mai
Tugisüsteemide rakendamine HEVKO september - juuni
Logopeediline nõustamine Logopeed september - juuni
Eripedagoogiline nõustamine Eripedagoog september - juuni
Psühholoogiline nõustamine Psühholoog Toetava Hariduse Keskus oktoober - mai
Sotsiaalpedagoogiline nõustamine sotsiaalpedagoog september - juuni
Liikumisvahetundide läbiviimine huvijuht, klassijuhatajad oktoober - aprill
Õpilase arenguvestlused klassijuhatajad, vajadusel HEVKO september - juuni
Pikapäevarühma töö tõhustamine, vaba aja sisustamine, optimaalse ruumilahenduse leidmine pikapäevarühma kasvatajad, direktor september - juuni
Koostöö Tartu ülikooli teaduskooliga õppealajuhataja september - aprill
Õpilaste suunamine aineolümpiaadidele, võistlustele, konkurssidele õpetajad, huvijuht september - juuni
Õpilaste loovuse ja ettevõtlikkuse arendamine pedagoogiline kollektiiv, huvijuht september - juuni
Tagasiside saamine Õpilaste ja lapsevanemate rahulolu-uuringud (HARNO) klassijuhatajad II poolaasta
Uuringutulemuste analüüs, edasiste tegevuste kavandamine õppealajuhataja, direktor II poolaasta
Õpetaja eneseanalüüsi vormi täiustamine eelkõige õpilaste individuaalse arengu toetamise osas. õppealajuhataja II poolaasta
  Õpilaste arenguvestlused, parendusettepanekute esitamine juhtkonnale klassijuhatajad juuni 2023
Väärtuskasvatuse elluviimine Töökoosolek "Väärtuskasvatus ja selle elluviimine" direktor oktoober 2022
Kooli põhiväärtuste selgitamine õpilastele ja lapsevanematele klassijuhatajad september - juuni
Sisekontroll, kohene reageerimine kokkulepitud reeglite eiramise korral õppealajuhataja, direktor september - juuni
Õpilasesinduse ja klassijuhatajate kaasamine  märkama ja tutvustama väärtuskasvatuslikult olulisi tegevusi. huvijuht, klassijuhatajad september - juuni
Kooli infolehe väljaandmine  huvijuht, emakeeleõpetajad september - juuni
Peame kinni kokkulepetest ja oleme ise eeskujuks. kollektiivi liikmed september - juuni
Koolikorralduslike dokumentide uuendamine Lõimingu läbiviimise korra kehtestamine direktor I poolaasta
Loov- ja uurimistööde läbiviise korra kehtestamine direktor november 2022
Uurimistööde juhendi kaasajastamine direktor, õppealajuhataja, HEVKO november 2022
Õppekäikude regulatsiooni loomine direktor  
Kooli dokumentatsiooni seire, vajadusel uuendamine direktor september - juuni
3.4. Tegevused lähtuvalt eelmise aasta töö kokkuvõttest
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Funktsionaalse lugemisoskuse tõhustamine Jätkata õpilaste iseseisva lugemis- ja tõlgendamisoskuse arendamist kõikides õppeainetes. Sisekontroll: ainetundide külastamine - tunniülesannete analüüs, dokumentatsiooni kontroll õppealajuhataja september – mai
Koostöö suurendamine lõimingu valdkonnas Planeerida vähemalt üks õppeaineid lõimiv tund või tegevus I poolaastasse ning teine II poolaastasse, esitada läbi viidud tundide kohta õppealajuhatajale tunnianalüüs.  õppealajuhataja september – mai
Ainesektsioonide töö edendamine Kinnitada ainesektsioonide nimekiri, eraldada eelarvest ainesektsiooni tegevuseks konkreetne summa, täpsustada ülesanded ja  aruandlus. direktor september- juuni
Ainesektsioonide koosolekud koostöö planeerimiseks. Ainesektsioonide töö planeerimisel kasutada jätkuvalt etteantud vormi, töö planeerimisel lähtuda kooli õppekavast ja üldpädevustest. Koosolekud protokollitakse, protokollid esitatakse direktorile. Õppeaasta lõpus eitatakse direktorile töö analüüs koos parendusettepanekutega. ainesektsioonide juhid September – mai
Õpilaste rahulolu suurendamine koolilõunaga Koostöös peakokaga analüüsida koolilõuna menüüd ja leida sisemisi reserve. direktor, peakokk 2 korda õppeaastas
Eestvedamise protsessi tõhustamine Juhtkonna supervisioon. direktor september, jaanuar
Kaasav juhtimiskultuuri edendamine, mis on suunatud sisendi saamisele töötajatelt. Inspireeriva motiveerimise suurendamine. juhtkonna liikmed september - juuni
Kogukonna informeerimine kooli tegevustest ja arenguvajadustest Artiklid kohalikus infolehes, kooli facebooki lehel, kooli infolehe väljaandmine paberkandjal direktor, huvijuht september - juuni
Kooli õuesõppeala rajamine Esmavajalike õuesõppevahendite ostmine direktor, majandusjuhataja september - juuni
Kooli õueala planeerimine, eskiislahenduse koostamine direktor, majandusjuhataja september - juuni
3.5. Liikluskasvatusalane tegevus
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Kooli korraldatavad liikluskasvatusalased tegevused Liiklustunnid algklassides klassijuhatajad aastaringselt
Jalgratturikoolitus 3. klassis klassijuhataja  
Kampaania  „Kanna helkurit” huvijuht  
Osalemine kampaaniates ja koolivälistel üritustel KEAT koolitus ja laager 6. klassi juhataja mai- juuni
       
2.6. Õppenõukogu tegevus
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Õppenõukogu korralised koosolekud õppenõukogu pädevuses olevate ülesannete täitmiseks   Õppenõukogu esimees  
  Arengukava eelnõu läbiarutamine õppenõukogus Õppenõukogu esimees  
  1. 12. klassi õppetöö lõpetamine ja täiendava õppetöö vajaduse hindamine. Õppenõukogu esimees  
  1. Klassikursuste lõpetamine ja järgmisesse klassi üleviimine, 2. Täiendava õppetöö vajaduse hindamine ja määramine, 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga Õppenõukogu esimees  
  1. ÕN liikmete määramine, kes allkirjastavad lõputunnistused, 2. Põhikooli lõpetamine, 3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, 4. Õpilaste tunnustamine ainekiituskirjaga, 5. Gümnaasiumi lõpetamine, 6. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine, 7. Õpilaste tunnustamine hõbe- või kuldamedaliga Õppenõukogu esimees  
  1. Õppeaasta kokkuvõtted: sise- ja välishindamise tulemused, 2. Õppekava muudatuste arutamine Õppenõukogu esimees