Koolielu

Üldtööplaan


Orissaare Gümnaasiumi 2021. - 2022. õppeaasta üldtööplaan
  vastu võetud õppenõukogu nr 1/15.09.2021 otsusega nr 1    
1. Üldsätted
Kooli üldtööplaan on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RTI, 05.07.2010, 41 240) §70 lg 1 p 1 kohaselt kooli õppe-ja kasvatustegevuse alane kohustuslik dokument. Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruses nr 52 § 4 on sätestatud, et üldtööplaan on koolidokument, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Nimetatud määruse § 5 kohaselt vormistatakse üldtööplaan alapunktidena vastavalt tegevusvaldkondadele. Igas alapunktis määratletakse ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad.
Haridus- ja teadusministri 23.augusti 2010. a määruse nr 44 § 1 lg 2 kohaselt tuleb kooli üldtööplaanis määrata enne õppeaasta algust kavandatud õppenõukogu tegevus üheks õppeaastaks.
Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2001. a määruse nr 89 § 7 lg 4 ja 5 kohaselt tuleb kooli üldtööplaanis kavandada klassi- ja koolivälised liiklusalased üritused. Ürituste läbiviimise eest vastutab kooli juhtkond. Kooli üldtööplaani liikluskasvatuse osa koostamisel arvestatakse lapse iga ja tema rolle liikluses.
Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruse nr 52 § 5 lg 2 ja lg 3 kohaselt kindlustab üldtööplaani täitmise kooli direktor. Üldtööplaani säilitatakse kolm aastat.
Alates 01.09.2010 tuleb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 § 2 p 2 kohaselt kinnitada üldtööplaan iga õppeaasta alguseks.
 
2. Õppeaasta üldeesmärgid
 
Väärtuskasvatuse elluviimine
Digipädevuse suurendamine
Õpilaste individuaalse arengu toetamine
   
3. Kavandatud ülesanded, tegevused, vastutajad.
3.1. Tegevused lähtuvalt arengukavast
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Sisehindamisaruande koostamine Andmete kogumine, dokumendi vormistamine, kooskõlastamine õppenõukogu, õpilasesinduse ja hoolekoguga M. Prii 31.10.21
Sisehindamiskorra kaasajastamine Sisehindamiskorra kooskõlla viimine muutunud seadusandlusega M. Prii 31. 10.2021
Laiapõhjalise juhtimisstruktuuri loomine Ülesannete delegeerimine ja valdkondade juhtide kaasamine otsustamisse juhtkond aastaringselt
Söökla renoveerimine Koostöö vallavalitsusega, valmib õpilaste vajadustele ja tervisekaitsenõuetele vastava koolisöökla eskiis direktor, majandusjuhataja 1.8.22
Õpilasesinduse ja juhtkonna parem koostöö ja infovahetus Õpilasesinduse ja juhtkonna kohtumised, õpilasesinduse koosolekute protokollimine, õpilasalgatused viiakse ellu huvijuht aastaringselt
Ettevõtliku õppe standardi uuendamine Ettevõtliku kooli tegevuskava koostamine, ettevõtliku õppe koordinaator september
Ettevõtliku kooli sisehindamine, hõbestandardi taotlemine ettevõtliku õppe koordinaator 31.12.21
  Õpilasprojektide juhendi kaasajastamine ettevõtliku õppe koordinaator  
Uue arengukava koostamine Töökoosolek arengukava sisendi loomiseks direktor, majandusjuhataja 1.11.21
3.2. Tegevused lähtuvalt õppekavast
Õppekava eesmärk: Koostöö suurendamine lõimingu valdkonnas
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Üldpädevustega seotud tunnivälised tegevused Euroopa päev võõrkeelte õpetajad  
  Liikumisnädal spordiõpetajad  
  Õpetajate päev 12. klj, huvijuht  
  Gümnaasiumi koolikatsed 12. klj, huvijuht  
  Näitemängupäev kirjandusõp-d, kljuh.-d, huvijuht  
  Kooli sünnipäev huvijuht  
  Rahvusvaheline muusikapäev muusika õp, huvijuht  
  Õpitoad 1.- 4. klassi õpilastele vanematega Algklasside õpetajad  
  Advendihommik huvijuht  
  Jõululaat S. Vaht  
  Jõulupeod 8. ja 11. kl, kljuh., huvijuht  
  Playback huvijuht  
  Talendinädal huvijuht, õpilasesindus  
  Sõbrapäev 10. klass  
  EV 104 aktus huvijuht  
  ainenädalad ainesektsioonid  
  Viimase koolikella aktused Huvijuht, 8. ja 11. kl, kljuh  
Õppekäigud 1.- 4. kl projektõpe M. Tamm sügis 21
  5. klassi õppereis Koguva muuseumisse K. Koppel 22.09.2021
  Sisekaitsesuuna praktikalaagrid H. Kurg I pa eelmise aasta ärajäänud laagrid/ II poolaasta
  7. klassi õppereis AHHAA keskusesse J. Hõbenael 20. 09.2021
  „Tuleviku kompass”, karjääripäev 9. klass; gümnaasium T. Kand nov
  Töövarjupäev T. Kand II poolaasta
  6., 8. 9. ja gümnaasiumi klasside õppereisid klassijuhatajad, ettevõtlikkusõppe koordinaator, õpilased õppeaasta kestel
  Oskuste päev ametikoolis 9. klassi õpilastele M. Lass, T. Kand kevad 22
  Algklasside õppereisid maakonnas klassijuhatajad mai – juuni 2022
       
3.3. Tegevused lähtuvalt õppeaasta üldeesmärkides      
Õpilaste individuaalse arengu toetamine
Digipädevuse suurendamine
Väärtuskasvatuse elluviimine    
       
 
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Õpilaste individuaalse arengu toetamine Kooli tugimeeskonna regulaarsed töökoosolekud HEVKO september -mai
Lapsevanemate suurem kaasamine töös HEV õpilastega; HEVKO September – mai
Koostöö tegemine erinevate erialaspetsialistidega. HEVKO September – mai
Õpilaste individuaalse toetuse osas järgida toimivaid süsteeme, eelkõige läbimõeldud IÕK-sid. õppealajuhataja September – mai
Tugisüsteemide rakendamine HEVKO september - juuni
Õpilase arenguvestlused klassijuhatajad september - juuni
Sotsiaalpedagoogiline nõustamine sotsiaalpedagoog vajadusel
Liikumisvahetundide läbiviimine huvijuht, klassijuhatajad oktoober - aprill
Pikapäevarühma töö tõhustamine, vaba aja sisustamine. pikapäevarühma kasvatajad september - juuni
Koostöö Tartu ülikooli teaduskooliga õppealajuhataja september - aprill
Tagasiside saamine Õpilaste ja lapsevanemate rahulolu-uuringud (HARNO) klassijuhatajad II poolaasta
Uuringutulemuste analüüs, edasiste tegevuste kavandamine õppealajuhataja, direktor II poolaasta
Õpetaja eneseanalüüsi vormi täiustamine HEV-õpilaste toetamise osas. õppealajuhataja II poolaasta
Digipädevuse suurendamine Jätkata enesearendamist valdkonnapõhiselt individuaalselt - aegajalt tutvuda HITSA kodulehel pakutavaga või mõne muu infokanaliga ning sobivate teemade leidmisel konsulteerida juhtkonnaga. direktor September - august
Sisekoolitus õpetajalt õpetajale, kogemuste vahetamine õppealajuhataja november, märts
       
3.4. Tegevused lähtuvalt eelmise aasta töö kokkuvõttest
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Funktsionaalse lugemisoskuse tõhustamine Jätkata õpilaste iseseisva lugemis- ja tõlgendamisoskuse arendamist kõikides õppeainetes. Sisekontroll: ainetundide külastamine - tunniülesannete analüüs õppealajuhataja September – mai
Koostöö suurendamine lõimingu valdkonnas Planeerida vähemalt üks lõimingutund I poolaastasse ning teine II poolaastasse, esitada läbi viidud tundide kohta tunnianalüüs. õppealajuhataja September – mai
Organisatsiooni-
kultuuri parendamine
Ainesektsioonide koosolekud koostöö planeerimiseks. Ainesektsioonide töö planeerimisel kasutada jätkuvalt etteantud vormi, töö planeerimisel lähtuda kooli õppekavast ja üldpädevustest. Koosolekud protokollitakse, protokollid esitatakse direktorile. Õppeaasta lõpus eitatakse direktorile töö analüüs koos parendusettepanekutega. Ainesektsioonide juhid September – mai
Kooli pedagoogilise kontseptsiooni loomine Töökoosolekud õppimise ja õpetamise mõtestamise eesmärgil. Ühtsete arusaamade ja põhimõtete kokkuleppimine ja kirjeldamine. Õppealajuhataja, direktor, HEVKO 1.8.22
Väärtuskasvatuse elluviimine Ametijuhendite ja tööülesannete üle vaatamine ning vajadusel korrigeerimine direktor  
Sisekontroll, kohene reageerimine, vajadusel individuaalvestlused juhtkond September - mai
Isetoimiva distsipliini ja kohusetunde arendamine igas kooliruumis viibivas inimeses – peame kinni kokkulepetest ja oleme ise eeskujuks. kollektiivi liikmed aastaringselt
Õpilasesinduse ja klassijuhatajate kaasamine märkama ja tutvustama väärtuskasvatuslikult olulisi tegevusi. huvijuht, klassijuhatajad aastaringselt
Infolehes on rubriik, kus kajastatakse „Kuu tegu” lähtuvalt kooli väärtustest Infolehe toimetaja vähemalt 3 korda aastas
Õpetaja eneseanalüüsi vormi täiustamine väärtuskasvatusliku tegevuse osas. direktor aprill 2022
3.5. Liikluskasvatusalane tegevus
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Kooli korraldatavad liikluskasvatusalased tegevused Liiklustunnid algklassides klassijuhatajad aastaringselt
  Jalgratturikoolitus 3. klassis klassijuhataja  
  Kampaania „Kanna helkurit” huvijuht  
Osalemine kampaaniates ja koolivälistel üritustel KEAT koolitus ja laager 6. klassi juhataja mai- juuni
       
2.6. Õppenõukogu tegevus
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Õppenõukogu korralised koosolekud õppenõukogu pädevuses olevate ülesannete täitmiseks 1. ÕN sekretäri valimine, 2. Kooli üldtööplaani kinnitamine Õppenõukogu esimees 15.09. 2021
  1. 12. klassi õppetöö lõpetamine ja täiendava õppetöö vajaduse hindamine. Õppenõukogu esimees 20.4.22
  1. Klassikursuste lõpetamine ja järgmisesse klassi üleviimine, 2. Täiendava õppetöö vajaduse hindamine ja määramine, 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga Õppenõukogu esimees 8.6.22
  1. ÕN liikmete määramine, kes allkirjastavad lõputunnistused, 2. Põhikooli lõpetamine, 3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, 4. Õpilaste tunnustamine ainekiituskirjaga, 5. Gümnaasiumi lõpetamine, 6. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine, 7. Õpilaste tunnustamine hõbe- või kuldamedaliga Õppenõukogu esimees 15.6.22
  1. Õppeaasta kokkuvõtted: sise- ja välishindamise tulemused Õppenõukogu esimees 30.8.22
Orissaare Gümnaasiumi 2021. - 2022. õppeaasta üldtööplaan
  vastu võetud õppenõukogu nr 1/15.09.2021 otsusega nr 1    
1. Üldsätted
Kooli üldtööplaan on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RTI, 05.07.2010, 41 240) §70 lg 1 p 1 kohaselt kooli õppe-ja kasvatustegevuse alane kohustuslik dokument. Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruses nr 52 § 4 on sätestatud, et üldtööplaan on koolidokument, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Nimetatud määruse § 5 kohaselt vormistatakse üldtööplaan alapunktidena vastavalt tegevusvaldkondadele. Igas alapunktis määratletakse ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad.
Haridus- ja teadusministri 23.augusti 2010. a määruse nr 44 § 1 lg 2 kohaselt tuleb kooli üldtööplaanis määrata enne õppeaasta algust kavandatud õppenõukogu tegevus üheks õppeaastaks.
Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2001. a määruse nr 89 § 7 lg 4 ja 5 kohaselt tuleb kooli üldtööplaanis kavandada klassi- ja koolivälised liiklusalased üritused. Ürituste läbiviimise eest vastutab kooli juhtkond. Kooli üldtööplaani liikluskasvatuse osa koostamisel arvestatakse lapse iga ja tema rolle liikluses.
Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruse nr 52 § 5 lg 2 ja lg 3 kohaselt kindlustab üldtööplaani täitmise kooli direktor. Üldtööplaani säilitatakse kolm aastat.
Alates 01.09.2010 tuleb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 § 2 p 2 kohaselt kinnitada üldtööplaan iga õppeaasta alguseks.
 
2. Õppeaasta üldeesmärgid
 
Väärtuskasvatuse elluviimine
Digipädevuse suurendamine
Õpilaste individuaalse arengu toetamine
   
3. Kavandatud ülesanded, tegevused, vastutajad.
3.1. Tegevused lähtuvalt arengukavast
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Sisehindamisaruande koostamine Andmete kogumine, dokumendi vormistamine, kooskõlastamine õppenõukogu, õpilasesinduse ja hoolekoguga M. Prii 31.10.21
Sisehindamiskorra kaasajastamine Sisehindamiskorra kooskõlla viimine muutunud seadusandlusega M. Prii 31. 10.2021
Laiapõhjalise juhtimisstruktuuri loomine Ülesannete delegeerimine ja valdkondade juhtide kaasamine otsustamisse juhtkond aastaringselt
Söökla renoveerimine Koostöö vallavalitsusega, valmib õpilaste vajadustele ja tervisekaitsenõuetele vastava koolisöökla eskiis direktor, majandusjuhataja 1.8.22
Õpilasesinduse ja juhtkonna parem koostöö ja infovahetus Õpilasesinduse ja juhtkonna kohtumised, õpilasesinduse koosolekute protokollimine, õpilasalgatused viiakse ellu huvijuht aastaringselt
Ettevõtliku õppe standardi uuendamine Ettevõtliku kooli tegevuskava koostamine, ettevõtliku õppe koordinaator september
Ettevõtliku kooli sisehindamine, hõbestandardi taotlemine ettevõtliku õppe koordinaator 31.12.21
  Õpilasprojektide juhendi kaasajastamine ettevõtliku õppe koordinaator  
Uue arengukava koostamine Töökoosolek arengukava sisendi loomiseks direktor, majandusjuhataja 1.11.21
3.2. Tegevused lähtuvalt õppekavast
Õppekava eesmärk: Koostöö suurendamine lõimingu valdkonnas
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Üldpädevustega seotud tunnivälised tegevused Euroopa päev võõrkeelte õpetajad  
  Liikumisnädal spordiõpetajad  
  Õpetajate päev 12. klj, huvijuht  
  Gümnaasiumi koolikatsed 12. klj, huvijuht  
  Näitemängupäev kirjandusõp-d, kljuh.-d, huvijuht  
  Kooli sünnipäev huvijuht  
  Rahvusvaheline muusikapäev muusika õp, huvijuht  
  Õpitoad 1.- 4. klassi õpilastele vanematega Algklasside õpetajad  
  Advendihommik huvijuht  
  Jõululaat S. Vaht  
  Jõulupeod 8. ja 11. kl, kljuh., huvijuht  
  Playback huvijuht  
  Talendinädal huvijuht, õpilasesindus  
  Sõbrapäev 10. klass  
  EV 104 aktus huvijuht  
  ainenädalad ainesektsioonid  
  Viimase koolikella aktused Huvijuht, 8. ja 11. kl, kljuh  
Õppekäigud 1.- 4. kl projektõpe M. Tamm sügis 21
  5. klassi õppereis Koguva muuseumisse K. Koppel 22.09.2021
  Sisekaitsesuuna praktikalaagrid H. Kurg I pa eelmise aasta ärajäänud laagrid/ II poolaasta
  7. klassi õppereis AHHAA keskusesse J. Hõbenael 20. 09.2021
  „Tuleviku kompass”, karjääripäev 9. klass; gümnaasium T. Kand nov
  Töövarjupäev T. Kand II poolaasta
  6., 8. 9. ja gümnaasiumi klasside õppereisid klassijuhatajad, ettevõtlikkusõppe koordinaator, õpilased õppeaasta kestel
  Oskuste päev ametikoolis 9. klassi õpilastele M. Lass, T. Kand kevad 22
  Algklasside õppereisid maakonnas klassijuhatajad mai – juuni 2022
       
3.3. Tegevused lähtuvalt õppeaasta üldeesmärkides      
Õpilaste individuaalse arengu toetamine
Digipädevuse suurendamine
Väärtuskasvatuse elluviimine    
       
 
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Õpilaste individuaalse arengu toetamine Kooli tugimeeskonna regulaarsed töökoosolekud HEVKO september -mai
Lapsevanemate suurem kaasamine töös HEV õpilastega; HEVKO September – mai
Koostöö tegemine erinevate erialaspetsialistidega. HEVKO September – mai
Õpilaste individuaalse toetuse osas järgida toimivaid süsteeme, eelkõige läbimõeldud IÕK-sid. õppealajuhataja September – mai
Tugisüsteemide rakendamine HEVKO september - juuni
Õpilase arenguvestlused klassijuhatajad september - juuni
Sotsiaalpedagoogiline nõustamine sotsiaalpedagoog vajadusel
Liikumisvahetundide läbiviimine huvijuht, klassijuhatajad oktoober - aprill
Pikapäevarühma töö tõhustamine, vaba aja sisustamine. pikapäevarühma kasvatajad september - juuni
Koostöö Tartu ülikooli teaduskooliga õppealajuhataja september - aprill
Tagasiside saamine Õpilaste ja lapsevanemate rahulolu-uuringud (HARNO) klassijuhatajad II poolaasta
Uuringutulemuste analüüs, edasiste tegevuste kavandamine õppealajuhataja, direktor II poolaasta
Õpetaja eneseanalüüsi vormi täiustamine HEV-õpilaste toetamise osas. õppealajuhataja II poolaasta
Digipädevuse suurendamine Jätkata enesearendamist valdkonnapõhiselt individuaalselt - aegajalt tutvuda HITSA kodulehel pakutavaga või mõne muu infokanaliga ning sobivate teemade leidmisel konsulteerida juhtkonnaga. direktor September - august
Sisekoolitus õpetajalt õpetajale, kogemuste vahetamine õppealajuhataja november, märts
       
3.4. Tegevused lähtuvalt eelmise aasta töö kokkuvõttest
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Funktsionaalse lugemisoskuse tõhustamine Jätkata õpilaste iseseisva lugemis- ja tõlgendamisoskuse arendamist kõikides õppeainetes. Sisekontroll: ainetundide külastamine - tunniülesannete analüüs õppealajuhataja September – mai
Koostöö suurendamine lõimingu valdkonnas Planeerida vähemalt üks lõimingutund I poolaastasse ning teine II poolaastasse, esitada läbi viidud tundide kohta tunnianalüüs. õppealajuhataja September – mai
Organisatsiooni-
kultuuri parendamine
Ainesektsioonide koosolekud koostöö planeerimiseks. Ainesektsioonide töö planeerimisel kasutada jätkuvalt etteantud vormi, töö planeerimisel lähtuda kooli õppekavast ja üldpädevustest. Koosolekud protokollitakse, protokollid esitatakse direktorile. Õppeaasta lõpus eitatakse direktorile töö analüüs koos parendusettepanekutega. Ainesektsioonide juhid September – mai
Kooli pedagoogilise kontseptsiooni loomine Töökoosolekud õppimise ja õpetamise mõtestamise eesmärgil. Ühtsete arusaamade ja põhimõtete kokkuleppimine ja kirjeldamine. Õppealajuhataja, direktor, HEVKO 1.8.22
Väärtuskasvatuse elluviimine Ametijuhendite ja tööülesannete üle vaatamine ning vajadusel korrigeerimine direktor  
Sisekontroll, kohene reageerimine, vajadusel individuaalvestlused juhtkond September - mai
Isetoimiva distsipliini ja kohusetunde arendamine igas kooliruumis viibivas inimeses – peame kinni kokkulepetest ja oleme ise eeskujuks. kollektiivi liikmed aastaringselt
Õpilasesinduse ja klassijuhatajate kaasamine märkama ja tutvustama väärtuskasvatuslikult olulisi tegevusi. huvijuht, klassijuhatajad aastaringselt
Infolehes on rubriik, kus kajastatakse „Kuu tegu” lähtuvalt kooli väärtustest Infolehe toimetaja vähemalt 3 korda aastas
Õpetaja eneseanalüüsi vormi täiustamine väärtuskasvatusliku tegevuse osas. direktor aprill 2022
3.5. Liikluskasvatusalane tegevus
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Kooli korraldatavad liikluskasvatusalased tegevused Liiklustunnid algklassides klassijuhatajad aastaringselt
  Jalgratturikoolitus 3. klassis klassijuhataja  
  Kampaania „Kanna helkurit” huvijuht  
Osalemine kampaaniates ja koolivälistel üritustel KEAT koolitus ja laager 6. klassi juhataja mai- juuni
       
2.6. Õppenõukogu tegevus
Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Õppenõukogu korralised koosolekud õppenõukogu pädevuses olevate ülesannete täitmiseks 1. ÕN sekretäri valimine, 2. Kooli üldtööplaani kinnitamine Õppenõukogu esimees 15.09. 2021
  1. 12. klassi õppetöö lõpetamine ja täiendava õppetöö vajaduse hindamine. Õppenõukogu esimees 20.4.22
  1. Klassikursuste lõpetamine ja järgmisesse klassi üleviimine, 2. Täiendava õppetöö vajaduse hindamine ja määramine, 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga Õppenõukogu esimees 8.6.22
  1. ÕN liikmete määramine, kes allkirjastavad lõputunnistused, 2. Põhikooli lõpetamine, 3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, 4. Õpilaste tunnustamine ainekiituskirjaga, 5. Gümnaasiumi lõpetamine, 6. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine, 7. Õpilaste tunnustamine hõbe- või kuldamedaliga Õppenõukogu esimees 15.6.22
  1. Õppeaasta kokkuvõtted: sise- ja välishindamise tulemused Õppenõukogu esimees 30.8.22