Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Sisseastumine Orissaare Gümnaasiumi 10. klassi 2022. - 2023. õppeaastaks

 

(1) Orissaare Gümnaasiumi 10. klassi võetakse vastu põhikooli lõpetanud õpilased, kelle lõputunnistuse hinded on positiivsed.

(2) Sisseastumine toimub Haridus- ja Noorteameti poolt koordineeritud e-sisseastumise raames. E-testid sooritatakse 22. aprillil kell 10.00 eksamite infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/ ja need koosnevad matemaatika, eesti keele ja loodusvaldkonna ainetestidest (iga test 60 minutit). E-testimine toimub koolimajas. Testi sooritaja isikusamasuse tuvastamine toimub enne testimise algust isikut tõendava dokumendi alusel.
Õpilane saab oma testitulemuse teada Orissaare Gümnaasiumist 29. aprillil 2022.

(3) E-sisseastumistestidele registreerumiseks tuleb täita ja esitada kooli sekretärile hiljemalt 24. märtsiks lapsevanema või seadusliku hooldaja poolt allkirjastatud Orissaare Gümnaasiumisse astumise avaldus. Avaldus on leitav dokumendi LISANA 1 või aadressil https://www.oris.edu.ee/et/vajalikud-dokumendid . Avaldust on võimali täita ka kohapeal.

(4) Sisseastumiseks saab lahendada harjutusteste iseseisvalt vahemikus

11.-19. aprill https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamised

(5) Peale testitulemuste selgumist toimub 10. klassi õpilaskandidaatidele vestlus, mille käigus tutvustatakse koolis kehtivaid reegleid, kohustuslike ja valikkursuste võimalusi ning elu-oluga seonduvat, sh õpilaskodu. Nõutud on lapsevanema või seadusliku hooldaja osalemine vestlusel.

(6) Lisavastuvõtu võimalust 10. klassi pakub Orissaare Gümnaasium vabade õpikohtade olemasolu korral alates 15. juunist avalduse, lõputunnistuse ja motivatsioonivestluse alusel. Arvestatakse põhikooli lõpueksamite sooritust, mille edukus peab olema üle 40%.

(7) Klass komplekteeritakse hiljemalt 25. juuniks, nimekirjad avaldatakse kooli kodulehel.

(6) Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi ettenähtud ajal ja viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem.

(7) Õpilaskandidaatide või nende seaduslike esindajate kirjalikke taotlusi koos nõutavate dokumentidega 10. klassi astumiseks võetakse vastu kohtade täitumiseni või kuni 30. augustini, arvestades p. 6 toodud tingimusi.

 

-------------------------------------------------------

LISA1

 

...............................................................

/avalduse esitaja ees ja perekonnanimi/

 

...............................................................

/elukoht ja telefon/

 

……………………………………………

/e-posti aadress/

 

 

A V A L D U S

 

Palun mind vastu võtta Orissaare Gümnaasiumi 10. klassi õpilaseks 01. sept. 20....

 

Lähtuvalt Orissaare Gümnaasiumi õppekavast eelistan õppida valikainetena

(märgi ristiga kasti)

loodus- ja reaalsuuna (füüsika, keemia, bioloogia, geografia)

sotsiaal- ja humanitaarsuuna (B-keele kultuurilugu, ühis,õp., kirjandus)

sisekaitselise kutseõppesuuna (politsei, pääste ja piirivalve kursused)

õppeaineid.

 

 

B - keelena õppisin põhikoolis ............................. keelt.

 

 

.................................... .....................................

/allkiri / /kuupäev/


Täiendav info koolile:

*ÕPILASPILET (märgi ristiga)

(väljastatakse õpilasele vaid lapsevanema taotluse alusel (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

§ 59 Õpilaspileti väljastamine.)

SOOVIN
EI SOOVI

* FOTOD koolielust:

□ LUBAN
□ EI LUBA
avaldada oma lapse fotosid koos nimega koolielu kajastatavates väljaannetes.

 

 

...................................................

/lapsevanema nimi ja allkiri/

 

Sisseastumine Orissaare Gümnaasiumi 10. klassi 2022. - 2023. õppeaastaks

 

(1) Orissaare Gümnaasiumi 10. klassi võetakse vastu põhikooli lõpetanud õpilased, kelle lõputunnistuse hinded on positiivsed.

(2) Sisseastumine toimub Haridus- ja Noorteameti poolt koordineeritud e-sisseastumise raames. E-testid sooritatakse 22. aprillil kell 10.00 eksamite infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/ ja need koosnevad matemaatika, eesti keele ja loodusvaldkonna ainetestidest (iga test 60 minutit). E-testimine toimub koolimajas. Testi sooritaja isikusamasuse tuvastamine toimub enne testimise algust isikut tõendava dokumendi alusel.
Õpilane saab oma testitulemuse teada Orissaare Gümnaasiumist 29. aprillil 2022.

(3) E-sisseastumistestidele registreerumiseks tuleb täita ja esitada kooli sekretärile hiljemalt 24. märtsiks lapsevanema või seadusliku hooldaja poolt allkirjastatud Orissaare Gümnaasiumisse astumise avaldus. Avaldus on leitav dokumendi LISANA 1 või aadressil https://www.oris.edu.ee/et/vajalikud-dokumendid . Avaldust on võimali täita ka kohapeal.

(4) Sisseastumiseks saab lahendada harjutusteste iseseisvalt vahemikus

11.-19. aprill https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamised

(5) Peale testitulemuste selgumist toimub 10. klassi õpilaskandidaatidele vestlus, mille käigus tutvustatakse koolis kehtivaid reegleid, kohustuslike ja valikkursuste võimalusi ning elu-oluga seonduvat, sh õpilaskodu. Nõutud on lapsevanema või seadusliku hooldaja osalemine vestlusel.

(6) Lisavastuvõtu võimalust 10. klassi pakub Orissaare Gümnaasium vabade õpikohtade olemasolu korral alates 15. juunist avalduse, lõputunnistuse ja motivatsioonivestluse alusel. Arvestatakse põhikooli lõpueksamite sooritust, mille edukus peab olema üle 40%.

(7) Klass komplekteeritakse hiljemalt 25. juuniks, nimekirjad avaldatakse kooli kodulehel.

(6) Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi ettenähtud ajal ja viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem.

(7) Õpilaskandidaatide või nende seaduslike esindajate kirjalikke taotlusi koos nõutavate dokumentidega 10. klassi astumiseks võetakse vastu kohtade täitumiseni või kuni 30. augustini, arvestades p. 6 toodud tingimusi.

 

-------------------------------------------------------

LISA1

 

...............................................................

/avalduse esitaja ees ja perekonnanimi/

 

...............................................................

/elukoht ja telefon/

 

……………………………………………

/e-posti aadress/

 

 

A V A L D U S

 

Palun mind vastu võtta Orissaare Gümnaasiumi 10. klassi õpilaseks 01. sept. 20....

 

Lähtuvalt Orissaare Gümnaasiumi õppekavast eelistan õppida valikainetena

(märgi ristiga kasti)

loodus- ja reaalsuuna (füüsika, keemia, bioloogia, geografia)

sotsiaal- ja humanitaarsuuna (B-keele kultuurilugu, ühis,õp., kirjandus)

sisekaitselise kutseõppesuuna (politsei, pääste ja piirivalve kursused)

õppeaineid.

 

 

B - keelena õppisin põhikoolis ............................. keelt.

 

 

.................................... .....................................

/allkiri / /kuupäev/


Täiendav info koolile:

*ÕPILASPILET (märgi ristiga)

(väljastatakse õpilasele vaid lapsevanema taotluse alusel (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

§ 59 Õpilaspileti väljastamine.)

SOOVIN
EI SOOVI

* FOTOD koolielust:

□ LUBAN
□ EI LUBA
avaldada oma lapse fotosid koos nimega koolielu kajastatavates väljaannetes.

 

 

...................................................

/lapsevanema nimi ja allkiri/