Vastuvõtu tingimused ja kord


Sisseastumine Orissaare Gümnaasiumi 10. klassi

2024. - 2025. õppeaastal

 

(1) Orissaare Gümnaasiumi 10. klassi võetakse vastu põhikooli lõpetanud õpilased, kelle lõputunnistuse hinded on positiivsed.

(2) Sisseastumine toimub vestluse ja lõputunnistuse põhjal. Vestlusele tuleb kaasa võtta ka klassitunnistus.

 10. klassi õpilaskandidaatidele tutvustatakse vestluse käigus koolis kehtivaid reegleid, kohustuslike ja valikkursuste võimalusi ning elu-oluga seonduvat, sh õpilaskodu. Vajalik on lapsevanema või seadusliku hooldaja osalemine vestlusel.

(3) Lisavastuvõtu võimalust 10. klassi pakub Orissaare Gümnaasium vabade õpikohtade olemasolu korral alates augustist avalduse, lõputunnistuse ja motivatsioonivestluse alusel.

(4) Klass komplekteeritakse hiljemalt 28. juuniks. Seejärel avaldatakse vastuvõetud õpilaste nimekiri kooli kodulehel.

(5) Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi ettenähtud ajal ja viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem.

(6) Õpilaskandidaatide või nende seaduslike esindajate kirjalikke taotlusi koos nõutavate dokumentidega 10. klassi astumiseks võetakse vastu kohtade täitumiseni või kuni 29. augustini, arvestades p. 2 toodud tingimusi.

 

 

 

 

 

Sisseastumine Orissaare Gümnaasiumi 10. klassi

2024. - 2025. õppeaastal

 

(1) Orissaare Gümnaasiumi 10. klassi võetakse vastu põhikooli lõpetanud õpilased, kelle lõputunnistuse hinded on positiivsed.

(2) Sisseastumine toimub vestluse ja lõputunnistuse põhjal. Vestlusele tuleb kaasa võtta ka klassitunnistus.

 10. klassi õpilaskandidaatidele tutvustatakse vestluse käigus koolis kehtivaid reegleid, kohustuslike ja valikkursuste võimalusi ning elu-oluga seonduvat, sh õpilaskodu. Vajalik on lapsevanema või seadusliku hooldaja osalemine vestlusel.

(3) Lisavastuvõtu võimalust 10. klassi pakub Orissaare Gümnaasium vabade õpikohtade olemasolu korral alates augustist avalduse, lõputunnistuse ja motivatsioonivestluse alusel.

(4) Klass komplekteeritakse hiljemalt 28. juuniks. Seejärel avaldatakse vastuvõetud õpilaste nimekiri kooli kodulehel.

(5) Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi ettenähtud ajal ja viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem.

(6) Õpilaskandidaatide või nende seaduslike esindajate kirjalikke taotlusi koos nõutavate dokumentidega 10. klassi astumiseks võetakse vastu kohtade täitumiseni või kuni 29. augustini, arvestades p. 2 toodud tingimusi.