Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord(1) Orissaare Gümnaasiumi 10. klassi võetakse vastu põhikooli lõpetanud õpilased, kelle
lõputunnistuse hinded on positiivsed.
(2) 10. klassi õpilaskandidaatidele toimub vestlus, kus
1) Õpilane teeb kooli astumisel õppesuuna valiku (reaal- ja loodussuund, sotsiaal- ja
humanitaarsuund või kutsesuund), kuid võib valida täiendavalt ka teiste õppesuundade
valikkursusi.
( 3 ) Juhul kui õppesuuna täituvus on alla 5 õpilase, on koolil õigus teha ettepanek asuda õppima
teise valikueelistuse õppekavale, arvestades vestlusel avaldatud teise õppesuuna eelistust.
(4) Kooli ei võeta vastu õpilast, kelle lõputunnistusel on aasta- või lõpuhinnetes mitterahuldav
hinne.
(5) Klass komplekteeritakse hiljemalt 25. juuniks, nimekirjad avaldatakse kooli kodulehel.
(6) Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või
muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi ettenähtud
ajal ja viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või
viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane või piiratud teovõimega õpilase
puhul vanem hiljemalt 15. juuniks.
(7) Õpilaskandidaatide või nende seaduslike esindajate kirjalikke taotlusi koos nõutavate
dokumentidega 10. klassi astumiseks võetakse vastu kuni 30. augustini, kohtade täitumiseni.
(8) Sisseastumisel on nõutud lapsevanema või seadusliku hooldaja poolt allkirjastatud avaldus.


(1) Orissaare Gümnaasiumi 10. klassi võetakse vastu põhikooli lõpetanud õpilased, kelle
lõputunnistuse hinded on positiivsed.
(2) 10. klassi õpilaskandidaatidele toimub vestlus, kus
1) Õpilane teeb kooli astumisel õppesuuna valiku (reaal- ja loodussuund, sotsiaal- ja
humanitaarsuund või kutsesuund), kuid võib valida täiendavalt ka teiste õppesuundade
valikkursusi.
( 3 ) Juhul kui õppesuuna täituvus on alla 5 õpilase, on koolil õigus teha ettepanek asuda õppima
teise valikueelistuse õppekavale, arvestades vestlusel avaldatud teise õppesuuna eelistust.
(4) Kooli ei võeta vastu õpilast, kelle lõputunnistusel on aasta- või lõpuhinnetes mitterahuldav
hinne.
(5) Klass komplekteeritakse hiljemalt 25. juuniks, nimekirjad avaldatakse kooli kodulehel.
(6) Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või


muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi ettenähtud
ajal ja viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või
viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane või piiratud teovõimega õpilase
puhul vanem hiljemalt 15. juuniks.
(7) Õpilaskandidaatide või nende seaduslike esindajate kirjalikke taotlusi koos nõutavate
dokumentidega 10. klassi astumiseks võetakse vastu kuni 30. augustini, kohtade täitumiseni.
(8) Sisseastumisel on nõutud lapsevanema või seadusliku hooldaja poolt allkirjastatud avaldus.